Thursday, 6 March 2008

ສອນໂຈນໃຫ້ເປັນໂຈນທີ່ມີຄຸນນະທັມ

ໃນສະໄໝທີ່ພຣະພຸດທະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ສະໄໝນັ້ນມີພວກໂຈນເຂົ້າໄປຂໍຟັງທັມ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຕັດສອນໂຈນໃຫ້ເປັນໂຈນ ທີ່ມີຄຸນນະທັມປະຈຳໃຈ ທັມທີ່ພຣະພຸດທະອົງ ຕັດສອນໂຈນພວກນັ້ນ ມີ ໘ ຂໍ້ດັ່ງນີ້:

໑. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ຂ້າຄົນທີ່ຍອມແພ້.
໒. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ປຸ້ນເອົາຂອງເຂົາຈົນໝົດສິ້ນ ຕ້ອງຈົ່ງໄວ້ໃຫ້ເຂົາແນ່.
໓. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ລັກພາຜູ້ຍິງ ບໍ່ທຳຮ້າຍຜູ້ຍິງ.
໔. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ທຳຮ້າຍເດັກນ້ອຍ.
໕. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ປຸ້ນຊັບຂອງນັກບວຊ.
໖. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ປຸ້ນຊັບຂອງແຜ່ນດິນ.(ຊັບຂອງປະເທດຊາດ-ຂອງຫຼວງ-ຂອງສົງ)
໗. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງບໍ່ປຸ້ນໃກ້ບ້ານຕົນ.
໘. ການເປັນໂຈນທີ່ດີນັ້ນ ຕ້ອງສະຫຼາດໃນການເກັບສິສົມຊັບທີ່ປຸ້ນມາໄດ້ໃຫ້ເປັນ.

No comments:

Post a Comment