Wednesday, 13 July 2011

ປັດສະຍາລາວ(ແນວຄິດເລື່ອງໂລກ ແລະຊີວິດ)

1 ແນວຄິດເລື່ອງໂລກ.
1.1. ແນວຄິດເລື່ອງການກຳເນີດໂລກ.
- ຄົນລາວສະໄໝບູຮານ ມີຄວາມສົນໃຈເລື່ອງການກຳເນີດໂລກ ມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານພ້ອມໆກັບແນວຄິດຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ, ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງການກຳເນີດໂລກແບບລາວນັ້ນ ຍັງຕິດພັນກັບຄວາມເຊື່ອເລື່ອງເທບພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງຟ້າ ທີ່ຮຽກວ່າພຣະຍາແຖນ ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມ, ແນວຄວາມຄິດແບບນີ້ ມັນຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ເກີດກ່ອນແນວຄວາມຄິດພຸດທະສາດ,
- ພຣະຄາຖາວ່າ ດັ່ງນີ້

- ນະໂມຕັສສຖຸ
- ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ທັນຍະທະຣາ ທະນັນໄຊຍະ ຄະເຣ ປະວັດສັນຕຸ.
- ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ການຈະນານິ ອຸຄຄະຕັສສະ ຄະເຣ ປະວັດສັນຕຸ. - ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ການຈະນານິ ຄິຣິສັງຄະໂສ ສະຕິຣັສສະ ຄະເຣ ອຸປັສສະຕິ.
- ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ກະຫາປະນານິ ມັນທາຕຸລາຊິໂນ ຄະເຣ ປະວັດສັນຕຸ.
- ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ສັພພະທານິ ປຸນນະກັສສະ ຄະເຣ ປະວັດສັນຕຸ.
- ມາຄະໂຍ ມາວະໂຍ ຕຸຍຫັງ ມາຈາໂກຈິ ອຸປັທທະໂວ ຍະຖາ ສັຕຕະນະວັສສານິ ເວສສັນຕະຣະ ຄະເຣ ປະວັດສັນຕຸຕິ


- ທ່ານກ່າວໄວ້ວ່າ ໃຜສູດໄຫວ້ທຸກເຊົ້າຄໍ່າວັນຄືນ ຈະເຮັດຜູ້ນັ້ນຢູ່ດີມີສຸກ ແລະອຸດົມສົມບູນຮັ່ງມີ ໝັ້ນຄົງໃນຄອບຄົວເຮືອນຊານ.