Monday, 22 December 2014

ປີໃໝ່ຂໍໃຫ້ໄດ້ໂຊກໃຫຍ່


ພອນຍິ່ງໃຫຍ່ ໄຊຊະ­ນະ­ອັນໃໝ່ ໃຫຍ່­ຫຼວງ­ກວ່າເກົ່າ

ຂໍໃຫ້ໂຊກມີໂຊກໃຫຍ່ ໄຊຊະ­ນະ­ອັນໃໝ່ ໃຫຍ່­ຫຼວງ­ກວ່າເກົ່າ

ຫາເງິນຫຍວນໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ຫີບ
ຫາເງິນ­ກີບໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ຂັນ
ຫາເງິນ­ໝັນໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ພາ
ຫາເງິນໂດລ໌­ລາ­ຣ໌­ໃຫ້ໄດ້ໂອ
ຫາເງິນ­ຢູໂຣໃຫ້ໄດ້ເຕັມເຮືອນເຕັມ­ຊານ

ຢ່າ­ລືມ­ຫາໄດ້­ຫຼາຍແລ້ວ ໃຫ້ເອົາໄປຝາກທະ­ນາ­ຄານເດີ


ອະ­ທິບາຍ­ພອນ ສໍາ­ລັບ­ຜູ້­ທີ່­ຢາກໄດ້ພອນ ແຕ່­ຮັບ­ພອນ­ບໍເປັນ


ຄໍາວ່າ ຫາເງິນຫຍວນໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ຫີບ  ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ຕະ­ລອດໄລຍະ­ອັນເຫິງ­ນານ­ນັ້ນ ເງິນຫຍວນ­ຄົງ­ຄຸນຄ່າໄວ້­ດົນ ເງິນຫຍວນແຂງ ໑ ດອນ­ຕໍ່ ໘ ຫຍວນ ສະ­ນັ້ນ ເງິນ­ທີ່ທ່ານ­ຫາໄດ້­ກໍໃຫ້­ມັນ­ຄົງ­ຄຸນຄ່າເຊັ່ນ­ນັ້ນ ເໝືອນ­ກັບເງິນເອົາໄວ້ໃນ­ຫີບ ບໍ່ເສັຍງ່າຍ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄຳວ່າຫີບໝາຍເຖິງໄມ້ຫີບ ທີ່ປີ້ງຊີ້ນປີ້ງປາ ຫາກໃສ່ຫີບແລ້ວ ຍ່ອມບໍ່ຕົກບໍ່ລົ່ນ ແມ່ນກະທັງປາທີ່ຍັງເປັນຢູ່ ຫາກໃສ່ໄມ້ຫີບແລ້ວຍ່ອມຫຼຸດອອກຍາກ.

ຫາເງິນ­ກີບໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ຂັນ ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ຂັນ­ມັນໄວ້­ບໍ່ໃຫ້­ມັນໄປໃສ ເຖິງແມ່ນໃຊ້­ມັນໄປ ກໍຂັນ­ມັນໄວ້ຢ່າໃຫ້­ມັນ­ໜີນານ ຄຳວ່າຂັນ ໝາຍເຖິງເອົາເຊືອກຜູກວັດຖຸສິ່ງໃດໜື່ງໄວ້ແລ້ວ ກໍກ້ຽວໄວ້ໃນກົງ ແລ້ວໃຊ້ແຮງຂັນກົງນັ້ນເຂົ້າມາ.

ຫາເງິນ­ໝັນໃຫ້ໄດ້ເຕັມ­ພາ ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ຢ່າໃຫ້­ມັນເປັນ­ໝັນໃຫ້­ມັນ­ພາເຮັດ­ພາ­ສ້າງ ອອກແມ່ແຜ່­ລູກ ສືບຕໍ່ໄປ ຄຳວ່າໝັນ ມີສອງຄວາມໝາຍ ແມ່ຍິງທີ່ມີລູກຍາກ ຫຼືສັດທີ່ບໍ່ມີລູກຈັກເທື່ອ ຮຽກວ່າເປັນໝັນ ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ ເງິນຊະນິດໜຶ່ງຮຽກວ່າເງິນໝັກ(ເປັນຄຳຈຳເພາະຖິ່ນທາງພາກເໜືອ ຄືໝາຍເຖິງເງິນກີບຫົວໜາມ ສະໄໝອິນດູຈີນ ຝຣັ່ງເສດ) ຄຳວ່າຄຳວ່າໝັນ ຍັງເອົາໄປໃຊ້ໃນຄວາມໝາຍແຝງອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນ ຮັກເປັນໝັນ ໝາຍເຖິງຮັກທີ່ບໍ່ສຳເລັດຜົນ, ຄວາມຮູ້ເປັນໝັນ ໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຫາເງິນໂດລ໌­ລາ­ຣ໌­ໃຫ້ໄດ້ໂອ(ເງິນດອລລາຣ໌) ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ຫາເງິນຫຍັງ­ກໍຕາມ ຈະໄດ້ຫຼາຍ­ ຫຼືໄດ້ນ້ອຍກໍຕາມ ຈົ່ງພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຫາໄດ້ ໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ມີ ໂອລະ­ນໍ ດ້ວຍ­ຄວາມພໍອົກພໍໃຈ ເຕັມ­ອົກເຕັມໃຈ ໃນພາສາອັງກິດວ່າ Okey ຄືຄວາມຕົກລົງປົງໃຈ ກໍຄືພໍໃຈນັ້ນເອງ.

ຫາເງິນ­ຢູໂຣໃຫ້ໄດ້ເຕັມເຮືອນເຕັມ­ຊານ ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ໃຫ້ເງິນ­ອັນ­ນີ້­ມັນ­ສາມາດ­ຊີ້­ຂາຍໄດ້ ກວ້າງ­ຂວາງ ເພື່ອແຜ່ເຈືອຈານ ລ້ຽງ­ຄົນໃນເຮືອນໃຫ້ເປັນ­ສຸກ ລ້ຽງ­ຄົນ­ນອກເຮືອນໃຫ້ເປັນ­ສຸກ ລ້ບງຕົນເອງໃຫ້ເປັນສຸກ ບໍ່ໃຫ້ເງິນພາເຮັດຊົ່ວ ທຳຊົ່ວ ຄືຕ້ອງໃຫ້ເກີດຄຸນ ໄດ້ເງິນແລ້ວໃຊ້ເງິນເປັນ ຢ່າໃຫ້ເງິນໃຊ້.

ຢ່າ­ລືມ­ຫາໄດ້­ຫຼາຍເອົາໄປຝາກທະ­ນາ­ຄານເດີ ໝາຍ­ຄວາມວ່າ ເມື່ອຮັ່ງ­ມີດີໄດ້ແລ້ວ ຕ້ອງສ້າງ­ບຸນ­ນິທິ ຄືທະ­ນາ­ຄານ ທັງທະ­ນາ­ຄານ­ຊາດ­ນີ້ ແລະ­ທະ­ນາ­ຄາ­ຊາດໜ້າ.

ທະ­ນາ­ຄານ­ຊາດ­ນີ້
໑. ລ້ຽງ­ຕົນໃຫ້ເປັນ­ສຸກ
໒. ລ້ຽງ­ຄົນໃນ­ຄວາມ­ຄຸ້ມ­ຄອງ ແລະ­ມີຄຸນໃຫ້ເປັນ­ສຸກ
໓. ລົງ­ທຶນ­ທຸຣະ­ກິດ­ການຄ້າ

ທະ­ນາ­ຄານ­ຊາດໜ້າ
໔. ທໍາບຸນໄວ້ໃນ­ສາ­ສນໜາ ແລະ­ກໍ່ສ້າງ­ສາ­ທະ­ຣະ­ນະ­ປະ­ໂຫຍ­ດ­ອື່ນໆ­.
ພອນ­ອັນ­ນີ້ ຜູ້ສະ­ຫຼາດຍ່ອມໄດ້ ຜູ້ໃບ້ ບໍ່ເຫັນ­ຄຸນເດີ