Tuesday, 18 March 2008

ຕຳຣາຢາລາວ ຂະໜານທີ ໒

ຢາດີແກ້ເຈັບຄໍ
໑. ແກ່ນຈຳປາແດງ
໒. ຮາກສົ້ມມໍ
໓. ຮາກລີ້ນໄມ້
໔. ຮາກດອກຊ້ອນນ້ອຍ
໕. ແກ່ນຈັນແດງ
໖. ແກ່ນຈັນຂາວ
ວິທີໃຊ້: ເອາມາຝົນໃສ່ນ້ຳທ່າກິນ ດີອີຫລີ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໃຫ້ເອາບີງູເຫລືອມຝົນໃສ່ນ້ຳໝໍ້ໜຶ້ງກິນດີຄືກັນ.
ຄັດມາຈາກ: ໜັງສືທັມພຣະໄຕຣຍານ ໂດຍ: ພຣະອາຈາຣຍ໌ມະຫາປານ ອານັນໂທ

ເອົາມາຈາກອິນລາວ: ຂອງທ່ານເດວາຄິງ

ຕຳຣາຢາລາວ ໑

ຕຳຣາທີ ໑ ຢາດີໄຂ້ອອກຕຸ່ມ
໑. ແກ່ນກົກປອບ
໒. ຢ້າປາກຄວາຍ
- ແຊ່ໃນໝໍ້ໃໝ່ ກິນດີແລ ຯ

ຕຳຣາທີ ໒ ຢາລົງທ້ອງຢ່ຽວກາງຄືນ
໑. ເຄືອເຂົາຮໍ ຝົນໃສ່ນ້ຳທັມມະດາ ແລ້ວເອົານໍ້າເຜິ້ງມາຕັດຜສົມກັນກິນດີແລ ຯ

ຕຳຣາທີ ໓ ຢາແກ້ພິດງູຕອດ(ສັດທີ່ມີພິດຕອດ ແລະ ຂົບ)
໑. ເອົາຝາກໝາກນາວ ຝົນກິນ ແລະ ທາບ່ອນທີ່ເຈັບ ດີແລ.

ຕຳລາທີ ໔ ຢາຣົມໝາກເຮັງຄຸດຕາແຕກ ຫູໜວກ
໑. ຮາກຜັກຫວານບ້ານ.
໒. ຫົວຖົ່ວພູຂາວ.
໓. ດ້າຍຫາງໝາ.
໔. ຮາກໝາກຫວດ.
໕. ເຂົ້າຈີ່ລິງ.
- ຝົນໃສ່ນໍ້າເຂົ້າກິນແດ່ທານແດ່ ?

ຕຳຣາທີ ໕ ຢາດີເຈັບແຂ້ວ.
໑. ເກືອ
໒. ຫີນສົ້ມ.
- ເອົາມາເທົ່າກັນໃສ່ໝໍ້ຂົ້ວ ແລ້ວຕຳເປັນຝຸ່ນ ໝັ່ນເອົາໄມ້ຈິ້ມແຂ້ວ ຖູແຂ້ວເລືອຍໆ ດີແລ ?
(ລອງເຮັດໄປໄວ້ຫ້ອງນ້ຳ ໃຊ້ທຸກວັນແຂ້ວບໍ່ເຈັບ ທັງໝັ້ນອີກ)