Wednesday, 3 August 2011

ອະຣິຍະສັຈຈ໌ເປັນເຣື່ອງດ່ວນ

อริยสัจจ์เป็นเรื่องด่วน

ปัญหา อริยสัจจ์ ๔ เป็นเรื่องเร่งรีบที่ควรจะตรัสรู้และเป็นเรื่องที่มีค่า ควรกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตรัสรู้ แม้จะลำบากแสนสาหัสก็ตามอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อผ้าโพกศีรษะหรือศีรษะถูกไฟไหม้ ควรจะทำอย่างไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ควรกระทำความต้องการอย่างรุนแรง ความพยายาม ความอุตสาหะ.... เพื่อจะดับผ้าโพกและศีรษะนั้น
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรเฉยเสีย ไม่เอาใจใส่ต่อผ้าโพกหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้อยู่ โดยที่แท้ควรสร้างความต้องการอย่างรุนแรง ความพยายาม ความอุตสาหะ...เพื่อจะตรัสรู้ อริยสัจจ์ ๔ ที่ยังมิได้ตรัสรู้....
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีอายุหนึ่งร้อยปี พึงกล่าวกับบุรุษผู้มีชีวิตร้อยปีอย่างนี้ว่า มาเถิดบุรุษผู้เจริญ คนทั้งหลายจักเอาหอกทิ่มแทงท่านในเวลาเช้า...เวลาเที่ยง....เวลาเย็น เวลาละร้อยเล่ม ท่านนั้นถูกเขาเอาหอกสามร้อยเล่มทิ่มแทงอยู่ทุก ๆ วัน จักมีชีวิตอยู่ร้อยปี และเมื่อเวลาล่วงไปครบหนึ่งร้อยปี จักได้ตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้มุ่งประโยชน์ควรจะรับเอาการลงทัณฑ์นั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะนี้ ไม่มีใครรู้ที่สุดได้ การประหารด้วยหอก ดาบ หลาว และควาน ย่อมไม่ปรากฏมีเบื้องต้นหรือที่สุดถ้าแม้นว่า จะถูกประหารในวาระสุดท้ายเช่นนั้นจริง เราก็ไม่กล่าวว่าการตรัสรู้ อริยสัจจ์ ๔ นั้น เกิดขึ้นพร้อมด้วยความทุกข์ ความโทมนัส แต่เรากล่าวการอริยสัจจ์ ๔ นั้นว่าเกิดพร้อมด้วยความ สุขและโสมนัส...”


เจลสูตและสัตติสตสูตร มหา. สํ. (๑๗๑๗-๑๗๑๘ )
ตบ. ๑๙ : ๕๕๐-๕๕๑ ตท. ๑๙ : ๔๙๕-๔๙๖
ตอ. K.S. ๕ : ๓๗๒-๓๗๓

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງສັດອື່ນ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງສັດອື່ນ
- ບັນຫາມີຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ສະແດງວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງວ່າມີໂລກອື່ນ ນອກຈາກໂລກຂອງເຮົາ ?
- ພຸດທະດຳຣັສຕອບ : ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ປຽບເໝືອນທ່ອນໄມ້ທີ່ບຸກຄົນຂວ່າງຂຶ້ນໄປເທິງອາກາດແລ້ວ ບາງຄາວເອົາໂຄນຕົກລົງມາກໍມີ ບາງຄາວເອົາກາງຕົກລົງມາກໍມີ ບາງຄາວເອົາປາຍຕົກລົງມາກໍມີສັນໃດ, ສັດທັງຫຼາຍຜູ້ມີອະວິຊຊາເປັນເຄື່ອງປິດກັ້ນໄວ້ ມີຕັນຫາເປັນເຄື່ອງຜູກໄວ້ ໄດ້ແລ່ນໄປຢູ່ ທ່ອງທ່ຽວໄປຢູ່ບາງຈາກຄາວຈາກໂລກນີ້ໄປສູ່ປະຣະໂລກກໍມີ ບາງຄາວຈາກປະຣະໂລກມາສູ່ໂລກນີ້ ກໍມີສັນນັ້ນເໝືອນກັນ......

ທັນທະສູຕ ມະຫາ.ສັງ (1716)
ຕບ. 19 : 550 ຕທ.19 : 494
ຕອ. K.S. 5 : 371-372

พระพุทธองค์รู้มากกว่าที่สอน

พระพุทธองค์รู้มากกว่าที่สอน

ปัญหา มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความจริงทางวิทยาศาสตร์ แต่พระองค์มิได้ทรงสอนไว้ ?

คำตอบ “สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สีสปาวันใกล้เมืองโกสัมพี ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหยิบเอาใบประดู่ลายสองสามใบไว้ในพระหัตถ์ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสถามว่า....” ใบประดู่ลายสองสามใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบที่บนต้น ไหนจะมากกว่ากัน”
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบประดู่ลายที่พระผู้มีพระภาคทรงถือว่า...มีประมาณน้อย ที่บนต้นมีมากกว่า พระเจ้าข้า”
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายมีมาก เพราะเหตุไรจึงไม่บอก เพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มิใช่เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์.... เหตุนั้นเราจึงไม่บอก”

ลีสปาสูตร มหา. สํ. (๑๗๑๒ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๘ ตท. ๑๙ : ๔๙๓
ตอ. K.S. ๕ : ๓๗๐

ลำดับการเห็นด้วยสัจจะ

529 ลำดับการเห็นด้วยสัจจะ

ปัญหา การเห็น อริยสัจจ์ ๔ จะต้องเห็นไปโดยลำดับหรือว่าเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเห็นสัจจะอื่น ๆ ด้วย?

พระควัมปติเถระตอบ “ดูก่อนภิกษุท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผมได้ฟังมาได้รับมา ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธ แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วย ผู้ใดเห็นทุกขสมุทัย ผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์ แม้ทุกขนิโรธ แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผู้ใดย่อมเห็นทุกขนิโรธ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์ แม้ทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นแม้ทุกข์ แม้ทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธ...”

ควัมปติสูตร มหา. สํ. (๑๗๑๑ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๖-๕๔๗ ตท. ๑๙ : ๔๙๒
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖๙

ເຫດທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ອະຣິຍະສັຈຈ໌

- ເຫດທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ອະຣິຍະສັຈຈ໌
- ບັນຫາ ເພາະເຫດໃດ ຄວາມຈິງ 4 ປະການ ຄື ທຸກຂ໌ ສະມຸທັຍ ນິໂຣທ ມັຄຄະ ຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ ອະຣິຍະສັຈຈ໌ ?
- ພຸດທະດຳຣັສຕອບ : ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ອະຣິຍະສັຈຈ໌ 4 ປະການນີ້ ຄື: ທຸກຂະອະຣິຍະສັຈຈ໌ ທຸກຂະສະມຸທັຍອະຣິຍະສັຈຈ໌ ທຸກຂະນິໂຣທະຄາມິນີປະຕິປະທາ, ອະຣິຍະສັຈຈ໌ 4 ປະການນີ້ແລ ເປັນຂອງຈິງ ເປັນຂອງແທ້, ບໍ່ຜັນແປ, ບໍ່ປ່ຽນເປັນຢ່າງອື່ນ ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽກວ່າ ອະຣິຍະສັຈຈ໌....ເພາະສະນັ້ນແຫຼ້ວ ທ່ານທັງຫຼາຍ ເພິ່ງທຳຄວາມພຽນ ເພື່ອຮູ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ຕະຖະຄະຕະສູດ, ມະຫາ, ສັງ, (1707)
ຕບ. 19 : 545 ຕທ. 19 ໊ 490
ຕອ. K.S 5 : 368

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งเดียวกัน

527 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งเดียวกัน

ปัญหา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยตรัสรู้อะไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล ได้ตรัสรู้แล้วตามความเป็นจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาล จักตรัสรู้ตามความเป็นจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ตรัสรู้อยู่ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง...”


อรหัตสูตร มหา. สํ. (๑๗๐๔ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๓-๕๔๔ ตท. ๑๙ : ๔๘๙
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖๗

ທິດ 6

ທິດ 6

- ທິດ 6 ບຸກຄົນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງສັມພັນ ດຸດຈະດັ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຮອບຕົວ ຈັດເປັນ 6 ທິດ ດັ່ງນີ້:
1. ປຸຣະມະທິດ ທິດເບື້ອງໜ້າ ໄດ້ແກ່ ບິດາ-ມາດາ.
2. ທັກຂີນະທິດ ທິດເບື້ອງຂວາ ໄດ້ແກ່ຄຣູອາຈານ.
3. ປັດສິມະທິດ ທິດເບື້ອງຫຼັງ ໄດ້ແກ່ສາມີ-ພັນລະຍາ.
4. ອຸຕຕະຣິທິດ ເບື້ອງເບຶ້ອງຊ້າຍ ໄດ້ແກ່ມິດສະຫາຍ.
5. ອຸປະຣິມະທິດ ທິດເບື້ອງເທິງໄດ້ແກ່ ພຣະສົງ-ສະມະນະ.
6. ປຸຣັຕຖິມະທິດ ທິດເບື້ອງລຸ່ມ ໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງ-ນາຍຈ້າງ.

1.1. ປຸຣະມະທິດ ທິດເບື້ອງໜ້າ ໄດ້ແກ່ ບິດາ-ມາດາ.
ກ. ມາຕາບິດາ ອຸນຸເຄາະບຸດທິດາ ດັ່ງນີ້:
1. ຫ້າມປາມຈາກຄວາມຄວາມຊົ່ວ.
2. ໃຫ້ຕັ້ວຕົນຢູ່ໃນຄວາມດີ.
3. ໃຫ້ສຶກສາສີລະປະວິທະຍາ.
4. ຫາຄູ່ຄອງທີ່ສົມຄວນໃຫ້.
5. ມອບຊັບສົມບັດໃຫ້ໃນໂອກາດອັນສົມຄວນ.

ຂ. ບຸດທິດາ ເພິ່ງບໍາຣຸງມາດາບິດາ ດັ່ງນີ້:
1. ທ່ານລ້ຽງເຮົາມາແລ້ວ ລ້ຽງທ່ານຕອບ.
2. ຊ່ວຍທຳກິດຂອງທ່ານ.
3. ດຳຣົງວົງສະກຸນ.
4. ປະພຶດຕົນໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມເປັນທາຍາດ.
5. ເມື່ອທ່ານລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ທຳບຸນອຸທິດໃຫ້ທ່ານ.

1.2. ທັກຂີນະທິສະ ທິດເບື້ອງຂວາ ໄດ້ແກ່ຄູບາອາຈານ.
- ຄຣູບາອາຈານອະນຸເຄາະສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ຝຶກຝົນແນະນໍາໃຫ້ເປັນຄົນດີ.
2. ສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງ.
3. ສອນສີລປະວິທະຍາໃຫ້ສິ້ນເຊີງ.
4. ຍົກຍ້ອງໃຫ້ປາກົດໃນໝູ່ເພື່ອນ.
5. ສ້າງເຄື່ອງຄຸ້ມກັນໄຟໃນສາຣະທິດ ຄື ສອນໃຫ້ສິດປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ນໍາວິຊາໄປລ້ຽງຊີບທຳງານໄດ້.

- ສິດສົງເຄາະຄຣູອາຈານດັ່ງນີ້:
1. ລຸກຕ້ອນຮັບສະແດງຄວາມເຄົາຣົບ.
2. ເຂົ້າໄປຫາ.
3. ໃຝ່ໃຈຮຽນ.
4. ບົວລະບັດ.
5. ຮຽນສີລປະວິທະຍາໂດຍໂຄຣົບ.

1.3 ປັດສິມມະທິດ ທິດເບື້ອງຫຼັງ ໄດ້ແກ່ ສາມີ ດັ່ງນີ້:
- ສາມີເພິ່ງບຳຣຸງພັນລະຍາ ດັ່ງນີ້:
1. ຍົກຍ້ອງສົມເປັນພັນລະຍາ.
2. ບໍ່ດູໝິ່ນ.
3. ບໍ່ນອກໃຈ.
4. ມອບຄວາມເປັນໃຫຍ່ໃຫ້ໃນເຮືອນ.
5. ຫາເຄື່ອງປະດັບມາໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນຕາມໂອກາດ.

- ພັນລະຍາອະນຸເຄາະສາມີ ດັ່ງນີ້.
1. ຈັດງານບ້ານເຮືອນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
2.ສົງເຄາະຍາດທັງສອງຝ່າຍດ້ວຍດີ.
3. ບໍ່ນອກໃຈ.
4. ຮັກສາສົມບັດທີ່ຫາມາໄດ້.
5. ຂະຫຍັນບໍ່ຂີ້ຄ້ານໃນງານທັງປວງ.

1.4. ອຸຕະຣະທິດ ທິດເບື້ອງຊ້າຍ ໄດ້ແກ່ມິດສະຫາຍ.
- ເພິ່ງບຳຣຸງມິດສະຫາຍດັ່ງນີ້.
1. ເພື່ອແຜ່ແບ່ງປັນ.
2. ເວົ້າຈາມີນ້ຳໃຈ.
3. ຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນກັນ.
4. ມີຕົນສະເໝີ ຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກດ້ວຍ.
5. ຊື່ສັດຈິງໃຈຕໍ່ກັນ.

- ມິດສະຫາຍອະນຸເຄາະຕອບ.
1. ເມື່ອເພື່ອນປະໝາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ.
2. ເມື່ອເພື່ອນປະໝາດ ຊ່ວຍຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງເພື່ອນ.
3. ໃນຄາວມີໄພ ເປັນທີ່ເພິ່ງໄດ້.
4. ບໍ່ລະຖິ້ມໃນຍາມທຸກຢາກ.
5. ນັບຖືຕລອດເຖິງວົງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງມິດ.

5. ອຸປະຣິມະທິດ ທິດເບື້ອງເທິງ(ບົນ) ໄດ້ແກ່ພຣະສົງ ສະມະເນນ
- ຄະຣືຫັດເພິ່ງບຳຣຸງພຣະສົງ ດັ່ງນີ້.
1. ຈະທຳສິ່ງໃດກໍດ້ວຍເມດຕາ.
2. ຈະເວົ້າສິ່ງໃດກໍດ້ວຍເມດຕາ.
3. ຈະຄິດສິ່ງໃດກໍດ້ວຍເມດຕາ.
4. ຕ້ອນຮັບດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ.
5. ອຸປະຖັມດ້ວຍປັດໄຈ 4

- ພຣະສົງສາມະເນນ ສົງເຄາະຄະຣືຫັດ.
1. ຫ້າມປາມຈາກຄວາມຊົ່ວ.
2. ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມດີ.
3. ອະນຸເຄາະດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ.
4. ໃຫ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍຟັງ.
5. ທຳສິ່ງທີ່ເຄີຍຟັງມາແລ້ວໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງ.
6. ບອກທາງສະຫວັນ ສອນວິທີດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ປະສົບຄວາມສຸກຄວາມຈະເຣີນ.

6. ເຫດຖິທະທິດ ທິດເບື້ອງລ່າງ(ລຸ່ມ) ໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງກັບນາຍຈ້າງ.
- ນາຍຈ້າງເພິ່ງບຳຣຸງລູກຈ້າງ ດັ່ງນີ້
1. ຈັດງານໃຫ້ທຳຕາມກຳລັງຄວາມສາມາດ.
2. ໃຫ້ຄ່າຈ້າງຣາງວັນສົມຄວນແກ່ງານ ແລະຄວາມເປັນຢູ່.
3. ຈັດສະຫວັດດີການດີ ມີການຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາບານ ໃນຍາມເຈັບໄຂ້ ເປັນຕົ້ນ.
4. ໄດ້ຂອງແປຫໆ ພິເສດໆມາ ກໍແບ່ງປັນໃຫ້.
5. ໃຫ້ມີວັນຫຍຸດພັກຜ່ອນຕາມໂອກາດ ອັນຄວນ.

- ລູກຈ້າງອະນຸເຄາະນາຍຈ້າງ ດັ່ງນີ້.
1. ເຣີ່ມທຳງານກ່ອນ.
2. ເລີກຕາມທີຫຼັງ.
3. ເອົາແຕ່ຂອງທີ່ນາຍໃຫ້.
4. ທຳການງານໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
5. ນຳຄວາມດີຂອງນາຍໄປເຜີຍແຜ່.