Friday, 22 April 2016

ວິທີຂາບ 3 ຫົນ

   - ການຂາບພະ ຈະຂາບ 3 ຫົນ, ຂາບພໍ່
ແມ່ຂາບ 1 ຫົນລົງຕັກ ບ່າໄລ່ປາຍຕີນຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ, ໄປຄາລະວະສົບບໍ່ຂາບ
ມີແຕ່ຜະນົມມື.
   - ທີ່ນີ້ຈະແນະນຳແຕ່ເລື່ອງຂາບພະ ຈະ
ເປັນພະພຸດທະຮູບ ຫຼືພະພິກຂຸສົງແມ່ນ
ຂາບ 3 ຫົນ.
   - (ນັ່ງ ຕັ້ງຕົວ ກ່ອນຂາບ ເຮັດຈັງໃດ ເບິ່ງ
ຕາມຮູບທັງຍິງຊາຍ)
   - ເມື່ອກຳລັງຂາບນັ້ນ ຂາບຕອນທຳອິດ
ໃຫ້ນຶກຕາມ ສາມວາລະ.

   1. ພຸດໂທ ເມນາໂຖ(ພະພຸດທະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງເຮົາ)