Thursday, 26 April 2012

ມັກວິໄສທັດຄົນນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຍ້ອງ ແຕ່ມັກມູມມອງຂອງເຂົາ

- ມັກວິໄສທັດຄົນນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຍ້ອງ ແຕ່ມັກມູມມອງຂອງເຂົາ, ຫາກຍາກທີ່ສຸດໃນສັງຄົມໄທຍ໌ ແມ່ນແຕ່ສັງຄົມ ລາວເອງ ເຊີນທ່ານເປີດເບິ່ງ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວິໄສທັດຂອງຄົນນີ້ຢ່າງໃດ ?