Wednesday, 6 July 2011

ເທວະດາ ຊັ້ນຈາຕູມມະຫາຣາຊິກາ

- ຈາຕູມມະຫາຣາຊິກາ ເປັນສະຫວັນຊັ້ນທີ 1 ໃນສະກາມາພະຈອນສະຫວັນ 6 ຊັ້ນ ຮຽກສັ້ນໆວ່າ ຊັ້ນຈາຕູມ ກໍວ່າ.
- ຈາຕູມມະຫາຣາຊິກາ ແປວ່າແດນເປັນທີ່ຢູ່ຂຶງທ້າວມະຫາຣາດທັງ 4, ອານາຈັກຂອງພວກທ້າວມະຫາຣາດທັງ 4 ອົງຄື ດິນແດນທີ່ຈອມເທບ 4 ອົງ ຮັກສາ ຄຸ້ມຄອງໂລກໃນ 4 ທິດ ເຊິ່ງຮຽກວ່າ ທ້າວໂລກະບານ ຫຼຶທ້າວຈະຕຸໂລກະບານ ຫຼືທ້າວຈະຕຸມະຫາຣາດ ປົກຄອງຢູ່ອົງລະທິດ, ຈະຕຸໂລກະບານ ຫຼືຈະຕຸມະຫາຣາດທັງ 4 ສີລະປະພະມ້າ (ຈາກຊ້າຍ) ທ້າວທະຕະຣະຖະ, ທ້າວວິຣຸລຫະກະ, ທ້າວວິຣຸປັກຂະ, ທ້າວກຸເວຣຸ.
ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານ ທັງ 4 ຄື.
- ທ້າວທະຕະຣະຖະ ຮັກສາໂລກທາງດ້ານທິດຕາເວັນອອກ ທຳໜ້າທີ່ປົກຄອງເທວະດາ 3 ຈຳພວກົດໄດ້ແກ່ ກຸມພັນ, ວິທະຍາທອນ, ຄັນທັບ.
- ທ້າວວິຣຸລະຫະກະ(ວິຣຸລຫົກ) ຮັກສາທິດໃຕ້ ທຳໜ້າທີ່ປົກຄອງຄຸດ.
- ທ້າວວິຣູປັກຂະ ຮັກສາໂລກດ້ານທິດຕາເວັນຕົກ ທຳໜ້າທີ່ປົກຄອງນາກ.(ນາຄາ).
- ທ້າວກຸເວຣະ ຮັກສາໂລກດ້ານທິດເໜືອ ທຳໜ້າທີ່ປົກຄອງ ຍັກຂ໌ ທ້າວກຸເວນມີຊື່ຮຽກອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ທ້າວເວສວັນ ຫຼືທ້າວເວສສຸວັນ.
(ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງ 4 ຕາມຄະຕິຄວາມເຊື່ອພຸດແບບຈີນ)
ເທວະດາຊັ້ນຈາຕູມມະກາຣາຊິການ ມີອາຍຸ 500 ປີທິບ(30 ວັນເປັນ 1 ເດືອນ 12 ເດືອນ 1 ປີ) ໂດຍ 1 ວັນແລະ 1 ຄືນ ຂອງສະຫວັນຊັ້ນນີ້ ເທົ່າກັບ 50 ປີຂອງໂລກມະນຸດ.

No comments:

Post a Comment