Wednesday, 6 July 2011

ໂມທະນາສ້າງສິມ ວັດຫາງດອນຂະເໝົາ

- ທ້າວຄັດທະຈັນ - ນາງບົວແກ້ວ ຫຼອມນຈັທະລາ ບ້ານສີສັງວອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຂຈັນ 2.500.000 ກີບ(04|06|2011)

No comments:

Post a Comment