Wednesday, 3 August 2011

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງສັດອື່ນ

ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງສັດອື່ນ
- ບັນຫາມີຫຼັກຖານອັນໃດທີ່ສະແດງວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າຊົງຮັບຮອງວ່າມີໂລກອື່ນ ນອກຈາກໂລກຂອງເຮົາ ?
- ພຸດທະດຳຣັສຕອບ : ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ປຽບເໝືອນທ່ອນໄມ້ທີ່ບຸກຄົນຂວ່າງຂຶ້ນໄປເທິງອາກາດແລ້ວ ບາງຄາວເອົາໂຄນຕົກລົງມາກໍມີ ບາງຄາວເອົາກາງຕົກລົງມາກໍມີ ບາງຄາວເອົາປາຍຕົກລົງມາກໍມີສັນໃດ, ສັດທັງຫຼາຍຜູ້ມີອະວິຊຊາເປັນເຄື່ອງປິດກັ້ນໄວ້ ມີຕັນຫາເປັນເຄື່ອງຜູກໄວ້ ໄດ້ແລ່ນໄປຢູ່ ທ່ອງທ່ຽວໄປຢູ່ບາງຈາກຄາວຈາກໂລກນີ້ໄປສູ່ປະຣະໂລກກໍມີ ບາງຄາວຈາກປະຣະໂລກມາສູ່ໂລກນີ້ ກໍມີສັນນັ້ນເໝືອນກັນ......

ທັນທະສູຕ ມະຫາ.ສັງ (1716)
ຕບ. 19 : 550 ຕທ.19 : 494
ຕອ. K.S. 5 : 371-372

No comments:

Post a Comment