Wednesday, 3 August 2011

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งเดียวกัน

527 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้สิ่งเดียวกัน

ปัญหา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยตรัสรู้อะไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตกาล ได้ตรัสรู้แล้วตามความเป็นจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตกาล จักตรัสรู้ตามความเป็นจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน ตรัสรู้อยู่ตามความเป็นจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ตรัสรู้อยู่ซึ่งอริยสัจจ์ ๔ ตามความเป็นจริง...”


อรหัตสูตร มหา. สํ. (๑๗๐๔ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๓-๕๔๔ ตท. ๑๙ : ๔๘๙
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖๗

No comments:

Post a Comment