Wednesday, 3 August 2011

ลำดับการเห็นด้วยสัจจะ

529 ลำดับการเห็นด้วยสัจจะ

ปัญหา การเห็น อริยสัจจ์ ๔ จะต้องเห็นไปโดยลำดับหรือว่าเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเห็นสัจจะอื่น ๆ ด้วย?

พระควัมปติเถระตอบ “ดูก่อนภิกษุท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผมได้ฟังมาได้รับมา ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธ แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วย ผู้ใดเห็นทุกขสมุทัย ผู้นั้นย่อมเห็นทุกข์ แม้ทุกขนิโรธ แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผู้ใดย่อมเห็นทุกขนิโรธ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกข์ แม้ทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นแม้ทุกข์ แม้ทุกขสมุทัย แม้ทุกขนิโรธ...”

ควัมปติสูตร มหา. สํ. (๑๗๑๑ )
ตบ. ๑๙ : ๕๔๖-๕๔๗ ตท. ๑๙ : ๔๙๒
ตอ. K.S. ๕ : ๓๖๙

No comments:

Post a Comment