Tuesday, 6 March 2012

ກິນເຈ ກັບກິນຊິ້ນ ອັນໃດບາບຫຼາຍກວ່າກັນ ?

- ພໍ່ອອກມາຈາກ ບ້ານລາດຄວາຍຜູ້ດຽວກັບ ກັບທີ່ຖາມເລື່ອງເອົາຄວາຍງົວມາຂ້າທໍາບຸນ ແລະຊື້ທີ່ເຂົາຂ້າແລ້ວອັນໃດໄດ້ບາບກວ່າກັນ ? ເຂົາຖາມຕື່ມ ອີກວ່າ:
(ພໍ່ອອກ) ຍິນບອກເຂົາວ່າ "ກິນຊີ້ນກັບກິນເຈ ? ຢາກຖາມວ່າ ກິນເຈກັບກິນຊີ້ນ ອັນໃດບາບກວ່າກັນ ?
(ພຣະອາຈານ) ອັນນີ້ຕ້ອງຖາມພໍ່ອອກຄືນກ່ອນ ໄດ້ບໍ ?
(ພໍ່ອອກ) ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ໄດ້.
(ພຣະອາຈານ) ຜູ້ກິນຊີ້ນ ຕ້ອງລ້ຽງສັດ ແລະຂ້າສັດ, ຫຼືຊື້ສັດທີ່ເຂົາຂ້າມາແລ້ວ ແມ່ນບໍ ?
(ພໍ່ອອກ) ໂດຍຂ້ານ້ອຍ.
(ພຣະອາຈານ) ຜູ້ກິນເຈ ຕ້ອງກິນພືດຜັກແມ່ນບໍ ?
(ພໍ່ອອກ) ໂດຍຂ້ານ້ອຍ.
(ພຣະອາຈານ) ຕ້ອງຊື້ຜັກ ຫຼືປູກຜັກທີ່ເຂົາປູກແລ້ວມາກິນແມ່ນບໍ ?
(ພໍ່ອອກ) ແມ່ນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍ.
(ພຣະອາຈານ) ທ່ານປູກຜັກ ໄດ້ໃສ່ຝຸຍ ແລະຢາຂ້າແມງແນ່ບໍ ?
(ພໍ່ອອກ) ໂດຍ ໃສ່ໃດຂ້ານ້ອຍ ບໍ່ໃສບໍ່ໄດ້ກິນດິນບໍ່ງາມຄູ່ມື້ນີ້.
(ພຣະອາຈານ) ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າຝຸ໋ຍບາງຊະນິດ ເປັນສານເຄມີທໍາລາຍສັດທີ່ຢູ່ພື້ນດິນນັ້ນຕາຍຈັກໂຕ, ສ່ວນວ່າຢາຂ້າແມງເດຕາຍຈັກໂຕ ກວ່າຈະໄດ້ມາ ເຊິງຜັກທີ່ສວຍງາມນັ້ນ.
(ພໍ່ອອກ) ນັບບໍ່ໄດ້ຂ້ານ້ອຍ.
(ພຣະອາຈານ) ຄົນປູກຜັກເປັນການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກັມ ເຂົາຍິ່ງໃສມາກມາຍກ່າຍກອງ ເຂົາກໍມີສ່ວນໃນການຂ້າສັດ ແລ້ວຜູ້ບໍຣິໂພກພືດແລະຜັກ ເປັນຫຍັງຊິບໍ່ມີສ່ວນໄດ້ຂ້າສັດ ຍິ່ງຂ້າຫຼາຍກວ່າຜູ້ບໍລິໂພກສັດສາດ້ວຍ ເພາະຜັກໜານໜຶ່ງໆ ມີສັດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນລ້ານໆໆໂຕ ແລ້ວມັນຈະໄປຕ່າງ ຫຍັງກັບຜູ້ບໍລິໂພກສັດໂດຍກົງລະ ?
(ພໍ່ອອກ) ໂດຍໆໆໆ ຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ.

No comments:

Post a Comment