Tuesday, 20 September 2011

ແກ້ກັມ

- ມີຫຼາຍຄົນຢ້ານກັມ (ເກືອບທຸກຄົນ ຢ້ານກັມ)
- ມີຫຼາຍຄົນບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງກັມ (ມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງ ວ່າກັມບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາດີ ແລະຊົ່ວ), ຄົນເລົ່ານີ້ ພະຍາຍາມບອກເຂົາເອງ ແລະຄົນອື່ນວ່າ ເຂົາດີເພາະເຂົາຊົ່ວໄດ້ ເພາະເຂົາເອງ.
- ໃນຄໍາວ່າ ເຂົາດີ ຫຼືຊົ່ວ ເພາະເຂົາເອງນັ້ນ ເຂົາກໍາລັງເວົ້າເລື່ອງກັມ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຕົວກັມເລີຍ ແລ້ວເຂົາກໍາລັງ ແລະພະຍາມປະຕິເສດມັນ ແຕ່ມັນກໍເຮັດໃຫ້ ເຂົາດີ ແລະຊົ່ວຢູ່ນັ້ນແລ.
- ເມື່ອມະນຸດ ມີດີ ມີຊົ່ວ ມີສຸກ ມີທຸກ ກິນ ກາມ ກຽດ ເກີດ ແກ່ ເຈັບ ຕາຍ ອຸກ ອັ່ງ ທັ່ງ ທວງ ເສົ້າ ໂສກ ເສັຍໃຈ ຢາກຮັ່ງ ຢາກມີ ຢາກດີ ຢາກໄດ້ ໃນເງິນ ຄໍາ ກໍາ ແກ້ວ ເສື້ອ ຜ້າ ອາພອນ ເຮືອນ ລົດລານ ພາຫານະ ອື່ນໆ ແມ່ນກະທັງບໍ່ຢາກໄດ້, ບໍ່ຢາກເປັນ ຫຼືຢາກຂຶ້ນໄປເກີດທີ່ສະຫວັນມະຫານິພພານ ກໍແມ່ນກິເລສ ອັນເປັນຜົນ ທີ່ເກີດຈາກກັມ.

ກັມມຸນາ ວັດຕາຕິ ໂລໂກ = ສັດໂລກ ຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ.

- ກັມ ແມ່ນຫຍັງລະ ກັມແມ່ນໜ້າທີ່ ການງານ ແລະພັນທະກິດຂອງມະນຸດ ທີ່ຕ້ອງເຮັດຕ້ອງທໍາ.
- ມະນຸດ ເປັນໄປຕາມກັມ
- ມະນຸດ ເກີດມາໃນໂລກ ທຸກຄົນຕ້ອງມີກັມ.
- ສະນັ້ນ ກັມຈຶ່ງເປັນຂອງມະນຸດທີ່ເກີດມາໃນໂລກ.

- ຕັດກັມ : ຫາກມະນຸດຈະຕັດກັມ ມະນຸດຕ້ອງບໍ່ເກີດ ຄືຕັດຮາຂອງຄວາມບໍ່ເກີດໃຫ້ສິ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີກັມ ຫາກມະນຸດຍັງຕ້ອງເກີດຢູ່ ມະນຸດຕ້ອງມີກັມ
- ຕັດກັມ : ກໍຄືຕັດກິເລສ
- ວິທີຕັດກິເລສ : ກໍຄືຕັດວິບາກ.

- ວິທິຕັດວິບາກກັມ : ກໍຄື ຫຼັກຂອງການທານ, ສີນ ແລະພາວະນະ ສະມະຖະແລະວິປັດສະນາ ເພື່ອຕັດກິເລສ.
- ຫາກມະນຸດ ຈະຕັດກັມ ຕັດບໍ່ຂາດ.
- ທໍາໄດ້ແຕ່ພຽງແກ້ກັມ ຄື:
1. ເກີດຂື້ນມາ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາທໍາຊົ່ວຫຼາຍ ເຮົາເປັນທຸກ ໄປແກ້ເຫດ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດທຸກ ກໍຈະກາຍເປັນການແກ້ກັມ.
2. ຫາກເກິດມາ ທໍາດີແລ້ວເປັນສຸກ ກໍສົ່ງເສິມ ກັມນັ້ນ ດ້ວຍການເຮັດທາງຖືກ ແລ້ວກໍຈະເກີດເປັນຄວາມຈະເລີນ ງອກງາມກັມຊົ່ວກໍຈະນ້ອຍລົງ ກັມດີຈະເພິ່ມຂຶ້ນ.

No comments:

Post a Comment