Tuesday, 21 June 2011

ພຸດທະທຳນວາຍ ຄວາມຝັນ 16 ຂ້ໍຂອງພຣະເຈົ້າປັດເສນທິໂກສົນ (ຄວາມຝັນຂໍ້ທີ 1)

ຄວາມຝັນຂໍ້ທີ 1 (ແຕ່ງເວລາ 09:19) 21/6/2011)
(ຝັນວ່າເຫັນງົວໃຫຍ່ ຕົວດຳປຶກ 4 ໂຕ ແລ່ນມາຈາກທິດທັງສີ່ເໝືອນຈະຊົນກັນ ແຕ່ກໍຖອຍໜີໄປ)

- ຂ້າພຣະອົງຂາບໄຫວ້ ໄຂນິມິດທູນຖວາຍ
ເປັນນິມິດຫົວທີ ແປກດີບໍ່ເຄີຍຮູ້
ຂໍແກ່ອົງພຸດໂທເຈົ້າ ສໍຣະຍານຕັດສ່ອງແດ່ທ້ອນ
ບໍ່ໃຫ້ຫາຍອັນຂ້ອງ ຫູຕາແຈ້ງສະຫວ່າງໃຈ

- ຝັນວ່າອຸສຸພະຣາດຜູ້ ງົວໃຫຍ່ດຳປຶກ
ສະຖິດໃນຈະຕຸຣະທິດ ຢູ່ກັນໂຕລະເບື້ອງ
ເໝືອນວ່າເຄືອງຄຳແຄ້ນ ຈະຊົນກັນໃຫ້ວາຍວອດ
ແລ່ນເຂົ້າມາມໍ່ໃກ້ ແລ້ວຖອຍຮ້າງຫ່າງຈາກກັນ

- ຄວາມຝັນຂໍ້ນີ້ນັ້ນ ຈະເປັນສິ່ງສັນໃດ ?
ຂໍແກ່ອົງສັບພັນຍູ ໂຜດຜູ້ເຍົາປັນຍານ້ອຍ
ໃຫ້ຮຸ່ງຫວນເຫັນເລື່ອງ ນິນິດຄວາມໃຫ້ແຈ້ງທົ່ວ
ຂໍແກ່ພຣະຍາດໄທ້ ໄຂຄວາມແຈ້ງເຫດການ ແດ່ທ້ອນ

- ຄາວນັ້ນ ອົງພຣະບາດໄທ້ ຕັດສ່ອງສໍຣະຍານ
ມອງເຫັນອະນາຄົດ ຊິເກີດມາໃນພື້ນ
ກັບໂລກຄົນເຮົານີ້ ຈະເປັນໄປແປກຕ່າງ
ທັມມະຊາດຊິໂຫດຮ້າຍ ທໍາລາຍລ້າງມະນຸດຄົນ

- ຄືວ່າກ້ອນແມ້ກົ້ວ ກວາມໂລກບັງບົດ
ມີລົດພັດລັດລະພາ

No comments:

Post a Comment