Thursday, 12 May 2011

ໄຫວ້ພຣະ-ສູຕມົນຕ໌ (ສຳລັບພຣະສົງ-ສາມະເນນລາວ ແລະຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ)

ໄຫວ້ພຣະ-ສູຕມົນຕ໌
(ສຳລັບພຣະສົງ-ສາມະເນນລາວ ແລະຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ)
-------------------------
ໄຫວ້ພຣະເຊົ້າ
ຄຳນະມັສສະການ

- ອິມິນາ ສັກກາເຣນິ ຕັງ ພຸທທັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ
ອະຣະຫັງສັມມາສັມພຸດໂທ ພະຄະວາ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ ຯ (ຂາບລົງ 1 ຫົນ).
- ອິມິນາ ສັກກາເຣນິ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມະຯ
ສວ໌າກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສະມິ ຯ (ຂາບລົງ 1 ຫົນ).
- ອິມິນາ ສັກກາເລນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ
ຕັງສັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມັສສາມິ ຯ
(ຂາບລົງ 1 ຫົນ).

(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸດທະທັສສະ ພະຄະວະໂຕ ປຸພພະພາຄະນະມະກາຣັງ ກະໂຣມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ 3 ຫົນ)

(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ພຸທທາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ໂຍ ໂສ ຕະຖາຄະໂຕ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ວິຊຊາຈາຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະທັມມະສະຣະຖິ ສັຕຖາເທວະມະນຸສສະນັງ ພຸດໂທ ພະຄະວາ ຯ
ໂຍ ອິມັງ ໂລກັງ ສະເທວະກັງ ສະມາຣະກັງ ສະພຣັຫ໌ມະກັງ, ສັສສະມະນະພາຣ໌ມະນິງ ປະຊັງ ສະເທວະມະນຸສສັງ ສະຍັງ ອະພິນຍາ ສັສສິກັຕ໌ວາ ປະເວເທສິ, ໂຍທັມມັງ ເທເສສິ ອາທິກັລ໌ຍານັງ ມັຊເຊກັລ໌ຍານັງ ປະຣິໂຍສາກັລ໌ຍານັງ, ສາຕຖັງ ສະພ໌ຍັນຊະນັງ ເກວະປະຣິປຸນນັງ ປະຣິສຸທທັງ ພຣັມ໌ຈະຣິຍັງ ປະກາເສສິ, ຕະມະຫັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິປູຊະຍາມິ ຕະມະຫັງພະຄະວັນຕັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ຯ
(ຂາບ 1 ຫົນ)

(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ທັມມາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ໂຍ ໂສ ສ໌ວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ, ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາຣິໂກ ເອຫິປັສສິໂກ, ໂອປະນະຍິໂກ ປັຈຈັຕ ເວທິຕັພເພ ວິນຍູຫິ ຯ
ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຕະມະຫັງ ທັມມັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ຯ
(ຂາບ 1 ຫົນ)

(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ສັງຄາພິຖຸຕິງ ກະໂຣມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ໂຍ ໂສ ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍາຍະ ປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ສາມິຈິປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ, ຍະທິທັງ ຈັຕຕາຣິ ປະຣິສາຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປະຣິສະປຸຄຄະລາ ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີກະຣະນີໂຍ ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສະ ຯ
ຕະມະຫັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຕະມະຫັງສັງຄັງ ສີຣະສານະມາມິ ຯ
(ຂາບ 1 ຫົນ)

(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ຣະຕະນັຕຕະຍັປປະນາມະຄາຖາໂຍ ເຈວະ ສັງເວຄະ ປະຣິກິຕ-ຕະນະ ປາຖັນຈະ ພະນາມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ພຸດໂທ ສຸສຸທໂທ ກະຣຸນາມະຫັນນະໂວ
ໂຍຈັນຕະສຸທັພພຣພຍານະໂລຈະໂນ
ໂລກັສສະ ປາປູປະກິເລສຄາຕະໂກ
ວັນທາມິ ພຸທທັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ທັມໂມ ປະທີໂປ ວິຍະ ຕັສສະ ສັຕຖຸໂນ
ໂຍ ມັຄຄະປາກາມະຕະເພທະພິນນະໂກ
ໂລກຸຕຕະໂຣ ໂຍ ຈະ ຕະທັຕຖະທີປະໂນ
ວັນທາມິ ທັມມັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ສັງໂຄ ສຸເຂຕຕາພ໌ຍະຕິເຕຕະສັນຍິໂຕ
ໂຍ ທິຕຖະສັນໂຕ ສຸຄະຕານຸໂພທະໂກ
ໂລລັປປະຫີໂນ ອະຣິໂຍ ສຸເມທະໂສ
ວັນທາມິ ສັງຄັງ ອະຫະມາທະເຣນະ ຕັງ
ອິຈເຈວະເມກັນຕະພິປູຊະເນຍຍະກັງ
ວັຕຖຸຕຕະຍັງ ວັນທະຍະຕາພິສັງຂະຕັງ
ປຸນຍັງ ມະຍາ ຍັງ ມະມະ ສັພພຸປັທທະວາ
ມາ ໂຫນຕຸ ເວ ຕັສສະ ປະພາວະສິທທິຍາ ຯ
ອິທະ ຕະຖາຄະໂຕ ໂລເກ ອຸປປັນໂນ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ, ທັມໂມ ຈະ ເທສິໂຕ ນິຍ໌ຍານິໂກ ອຸປະສະມິໂກ ປະຣະນິພພານິໂກ ຊານາມະ, ຊາຕິປິ ທຸກຂາ ຊະຣາປິ ທຸກຂາ ມະຣະນັມປິ ທຸກຂັງ, ໂສກະປະຣິເທວະທຸກຂະໂທມະນັສສຸປາຍາສາປິ ທຸກຂາ, ອັປປິເຍຫິ ສັມປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ ປິເຍຫິ ວິປປະໂຍໂຄ ທຸກໂຂ ຍັມປິຈສັງ ນະ ລະພະຕິ ຕັມປິ ທຸກຂັງ, ສັງຂິຕເຕນະ ປັນຈຸປາທານັກຂັນທາ ທຸກຂາ, ເສຍຍະຖີທັງ, ຣູປູປາທານັກຂັນໂທ, ເວທະນູປາທານັກຂັນໂທ, ສັນຍູປາທານັກຂັນໂທ, ສັງຂາຣູປາ-ທານັກຂັນໂທ, ວິນຍານູປາທາ-ນັກຂັນໂນ, ເຍສັງ ປະຣິນຍາຍະ, ທະຣະມາໂນ ໂສ ພະຄະວາ, ເອວັງ ພະຫູລັງ ສາວະເກ ວິເນຕິ, ເອວັງ ພາຄາ ຈະ ປະນັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະເກສຸ ອະນຸສາສະນີ ພະຫຸລາ ປະວັຕຕະຕິ, ຣູປັງ ອະນິຈຈັງ, ເວທະນາ ອະນິຈຈາ, ສັນຍາ ອະນິຈຈາ, ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ, ວິນຍານັງ ອະນິຈຈັງ, ຣູປັງ ອະນິຈຈັງ, ເວທະນາ ອະນິຈຈາ, ສັນຍາ ອະນິຈຈາ, ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ ວິນຍານັງ ອະນິຈຈັງ, ຣູປັງ ອະນັຕຕາ, ເວທະນາ ອະນັຕຕາ, ສັນຍາ ອະນັຕຕາ, ສັງຂາຣາ ອະນັຕຕາ, ວິນຍານັງ ອະນັຕຕາ, ສັພເພ ສັງຂາຣາ ອະນິຈຈາ, ສັພເພ ທັມມາ ອະນັຕຕາຕິ, ເຕ ມະຍັງ ໂອຕິນນາມະຫະ ຊາຕິຍາ ຊະຣາມະຣະເນນະ, ໂສເກຫິ ປະຣິເທເວຫິ ທຸກເຂຫິ ໂທມະນັສເສຫິ ອຸປາຍາເສຫິ, ທຸກໂຂ ຕິນນາ ທຸກຂາປະເຣຕາ, ອັປເປວິນາມິມັສສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣິຍາ ປັນຍາ ເຍຖາຕິ, ຈິຣິປະຣິນິພພຸຕັມປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ອຸທທິສສະ ອະຣະຫັນຕັງ ສັມມາສັມພຸທທັງ, ສັທທາ ອາຄາຣັສ໌ມາ ອະນະຄາຣິຍັງ ປັພພະຊິຕາ, ຕັສ໌ມິງ ພະຄະວະຕິ ພຣັຫ໌ມະຈະຣິຍັງ ຈະຣາມະ, ພິກຂຸນັງສິກຂາສາຊີວະສະມາປັນນາ, ຕັງ ໂນ ພຣັຫ໌ມະ-ຈາຣິຍັງ ອິມັສສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສ-ສະ ອັນຕະກິຣິຍາ ສັງວັຕຕະຕູຕິ ຯ
(ສາມະເນນສູຕ ຈົ່ງຢຸດຄຳວ່າ ພິກຂຸນັງ ສິກຂາສາຊີວະສະມາປັນນາ ທີ່ຂີດເສັ້ນກ້ອງນັ້ນສາ ໃຫ້ສູຕຕໍ່ ຯຕັງ ໂນຯ ໄປຈົນຈົບ, ສ່ວນຄະຣືຫັສໃຫ້ສູຕແຕ່ ອິທະ ຕະຖາ-ຄະໂຕ ຈົນເຖິງ ປັນຍາເຍຖາຕິ ແລ້ວສູຕດ່ັງນີ້ ຈິຣະປະຣິນິພພຸຕັມປິ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ສະຣະນັງ ຄະຕາ ທັມມັນຈະ ພິກຂຸສັງຄັນຈະ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ສາສະນັງ ຍະຖາສະຕິ ຍະຖາພະລັງ ມະນະສິກະໂລມະ ອະນຸປະຕິປັຊຊາມະ ສາ ສາ ໂມ ປະຕິປັຕຕິ ອິມັສສະ ເກວະລັສສະ ທຸກຂັກຂັນທັສສະ ອັນຕະກິຣິຍາຍະ ສັງວັຕຕະຕຸ ຯ ອັນໜຶ່ງ ຖ້າສະຕີສູຕ ເຕ ມະຍັງ ນັ້ນໃຫ້ແປງເປັນ ຕາ ມະຍັງ ບົດວ່າ ປະຣິນິພພານິໂກ ນັ້ນ ໃຫ່ປ່ຽນເປັນ ປະຣິນິພພາຍິໂກ ທຸກແຫ່ງ)

ຕັງຂະນິກະປັຈຈະເວກຂະນະວິທີ
(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ຕັງຂະນິກະປັຈຈະເວກຂະນະປາຖັງ ພະນາມະ ເສ ຯ

(ຮັບ) ປະຕິສັງຂາ ໂຍນິໂສ ຈີວະຣັງ ປະຕິເສວາມິ, ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາ-ຕາຍະ, ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ, ດັງສະມະກະສາວາຕາຕະປະສິຣິງ-ສະປະສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ, ຍາວະເທວະ ຫິຣິໂກປິນະປະຕິຈສະທະນັຕຖັງ ຯ
ປະຕິສັງຂາ ໂຍນິໂສ ບິນດະປາຕັງ ປະຕິເສວາມິ, ເນວະ ທ໌ວາຍະ ນະ ມະທາຍະ ນະ ມັນດະນາຍະ ນະ ວິພູສະນາຍະ, ຍາວະເທວະ ອິມັສສະ ກາຍັສສະ ຖິຕິຍາ ຍາປະນາຍະ ວິຫິງສຸປະຣະຕິຍາ ພຣັຫ໌ມະຈະຣິຍານຸຄຄະຫາຍະ, ອິຕິ ປຸຣານັນຈະ ເວທະນັງ ປະຕິຫັງຂາມິ ເນວັນຈະ ເວທະນັງ ນະ ອຸປປາເທສສາມິ, ຍາຕ໌ຣາ ຈະ ເມ ພະວິສສະຕິ ອະນະວັຊຊະຕາ ຈະ ຜາສຸວິຫາໂຣ ຈາຕິ ຯ
ປະຕິສັງຂາ ໂຍນິໂສ ເສນາສະນັງ ປະຕິເສວາມິ, ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະປະ-ຕິຄາຕາຍະ, ອັນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ, ດັງສະມະກະສະວັງວາຕາຕະປະສິຣິງສະປະ- ສັມຜັສສານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ, ຍາວະເທວະ ອຸຕຸປະຣິສສະຍະວິນທະນັງ ປະຕິສັລລານາ-ຣາມັຕຖັງ ຯ
ປະຕິສັງຂາ ໂຍນິໂສ ຄິລານະປັຈຈະຍະເພສັຊຊະປະຣິກຂາຣັງ ປະຕິເສວາມິ, ຍາວະ-ເທວະ ອຸປປັນນານັງ ເວຍຍາພາທິການັງ ເວທະນານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ, ອັພ໌ຍາປັຊຊະ-ປະຣະມະຕາຍາຕິ ຯ

ທາຕຸປັຈຈະເວກຂະນະວິທີ
(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ທາຕຸປະຕິກູລະປັຈຈະເວກຂະນະ ປາຖັງ ພະນາມະເສ ຯ
(ຮັບ) ຍະຖາ ປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ຍະທິທັງ ຈີວະຣັງ ຯ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ ທານຕຸມັຕຕະໂກ ນິສສັຕໂຕ ນິຊຊີໂວ ສູນໂຍ ຯ ສັພພານິ ປະນະ ອິມານິ ຈີວະຣານິ ອະຊິຄຸຈສະນິຍານິ ອິມັງ ປູຕິກາຍັງ ປັຕ໌ວາ ອະຕິວິຍະ ຊິຄຸຈສະນິຍານິ ຊາຍັນຕິ ຯ
ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ຍະທິທັງ ປິນດະປາໂຕ ຯ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ ທາຕຸມັຕຕະໂກ ນິສສັຕໂຕ ນິຊຊີໂວ ສູນໂຍ ຯ ສັພໂພ ປະນາຍັງ ປິນດາປາໂຕ ອະຊິຄຸຊຊະນີໂຍ ອິມັງ ປູຕິກາຍັງ ປັຕ໌ວາ ອະຕິວິຍະ ຊິຄຸຈສະນີໂຍ ຊາຍະຕິ ຯ
ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ຍະທິທັງ ເສນາສະນັງ ຯ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ ທາຕຸມັຕຕະໂກ ນິສສັຕໂຕ ນິຊຊີໂວ ສຸນໂຍ ຯ ສັພພານິ ປະ-ນະ ອິມານິ ເສນາສະນານິ ອະຊິຄຸຈສະນິຍານິ ອິມັງ ປູຕິກາຍັງ ປັຕ໌ວາ ອະຕິວິຍະ ຊິຄຸຈສະນີຍາ ຊາຍັນຕິ ຯ
ຍະຖາປັຈຈະຍັງ ປະວັຕຕະມານັງ ທາຕຸມັຕຕະເມເວຕັງ ຍະທິທັງ ຄິລານະປັຈຈະຍະ-ເພສັຊຊະປະຣິຂາໂຣ ຯ ຕະທຸປະພຸນຊະໂກ ຈະ ປຸຄຄະໂລ ທາຕຸມັຕຕະໂກ ນິສສັຕໂຕ ນິຊຊີໂວ ສຸນໂຍ ຯ ສັພໂພປະນາຍັງ ຄິລານະປັຈຈະຍະ-ເພສັຊຊະປະຣິຂາໂຣ ອະຊິຄຸຈສະນີໂຍ ອິມັງ ປູຕິກາຍັງ ປັຕ໌ວາ ອະຕິວິຍະ ຊິຄຸຈສະນີໂຍ ຊາຍະຕິ ຯ
(ເມື່ອ ຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ສູຕມົນບົດອື່ນໆ ເທ່ົາໃດບົດກໍໄດ້ ໝູນວຽນກັນໄປຕາມຄວາມພໍໃຈ ຫຼືກະຕິກາຂອງວັດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຈົນເປັນຮີດ ສຸດແລ້ວແຕ່ໃຈປາຖະໜາເທີ້ນ)
-------------------

ຄາຖາມຸງກຸດພຣະເຈົ້າ: ອິ ສວາ ສຸ ສຸ ສວາ ອິ ຈະເຣີນທຸກວັນຈະເກີດອຳນາຈວາສນາ.
ໄຫວ້ພຣະແລງ
- ອິມິນາ ສັກກາເຣນິ ຕັງ ພຸທທັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ
ອະຣະຫັງສັມມາສັມພຸດໂທ ພະຄະວາ ຕັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ ຯ (ຂາບລົງ 1 ຫົນ).
- ອິມິນາ ສັກກາເຣນິ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມະຯ
ສວ໌າກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ທັມມັງ ນະມັສສະມິ ຯ (ຂາບລົງ 1 ຫົນ).
- ອິມິນາ ສັກກາເລນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ
ຕັງສັງ ອະພິປູຊະຍາມະ ຯ ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງ ນະມັສສາມິ ຯ (ຂາບລົງ 1 ຫົນ).

- ນະໂມ ຕັສສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາສັມພຸທທັສສະ (ວ່າ 3 ຫົນ)
ໂຍ ສັນນິສິນໂນ ວະຣະໂພທິມຸເລ ມາຣັງ ສະເສນັງ ມະຫາຕິງ ວະເຊຍຍະ ສັມໂພທິມາຄັສສິ ອະນັນຕະຍາໂນ ໂລກຸຕຕະໂມ ຕັງ ປະນະມາມິ ພຸທທັງ ເຍຈະ ພຸທທາ ອະຕຕຕາ ຈະ ເຍຈະ ພຸທທາ ອະນາຕະຕາ ປັຈຈຸປັນນາ ຈະ ເຍ ພຸທທາ ອະຫັງ ວັນທາມິ ສັພພະທາ ຯ
ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສັມມາສັມພຸທໂທ ວິຊຊາຈະຣະນະສັມປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸຕຕະໂຣ ປຸຣິສະທັມມະສະຣະຖິ ສັຕຖາເທວະມະນຸສສານັງ ພຸທໂທ ພະຄະວາຕິ ຯ
ພຸທທັງ ຊີວິຕຕັງ ຍາວະນິພພານັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ ພຸທໂທ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ໂຫຕຸ ເມ ຊະຍະມັງຄະລັງ ອຸຕຕະມັງເຄນະ ວັນເທຫັງ ປາທະປັງສຸງ ວະຣຸຕຕະມັງ ພຸທເທ ໂຍ ຂະຣິໂຕ ໂທໂສ ພຸທໂທ ຂະມະຕຸ ຕັງ ມະມັງ ຯ
(ໝອບລົງ)
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ພຸທເທ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ພຸທໂທ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາຣັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ ຯ
(ເງີຍຂຶ້ນ)

- ອັຕຖັງຄິໂກ ອະຣິຍະປະໂຖ ຊະນານັງ ໂມກຂັປປະເວສາຍະ ອຸຊຸ ຈະ ມັຄໂຄ ທັມໂມ ອະຍັງ ສັນຕິກະໂຣ ປະນີໂຕ ນິຍ໌ຍານິໂກ ຕັງ ປະນະມາມິ ທັມມັງ ເຍ ຈະ ທັມມາ ອະຕີຕາ ຈະ ເຍ ຈະ ທັມມາ ອະນາຄະຕາ ປັຈຈຸປັນນາ ຈະ ເຍ ທັມມາ ອະຫັງ ວັນທາມິ ສັພພະທາ ຯ
ສ໌ວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ສັນທິຕຖິໂກ ອະກາຣິໂກ ເອຫິປັສສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ ປັຈຈັຕຕັງ ເວທິຕັພໂພ ວິນຍູຫິຕິ ຯ
ທັມມັງ ຊິວິຕຕັງ ຍາວະນິພພານັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ ທັມໂມ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ ທັມເມໂຍ ຂະຣິໂຕ ໂທໂສ ສັງໂຄ ຂະມະຕຸ ຕັງ ມະມັງ ຯ
(ໝອບລົງ)
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ທັມເມ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ທັມໂມ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາຣັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ ຯ
(ເງີຍຂຶ້ນ)

ສັງໂຄ ວິສຸໂທ ວະຣະທັກຂິເນຍໂຍ ສັນຕິຣທ໌ຣິໂຍ ສັພພະມະລັປປະຫິໂນ ຄຸເນຫິ ເນເກຫິ ສະມິທທິປັຕໂຕ ອະນາສະໂວ ຕັງ ປະນະມາມິ ສັງຄັງ ເຍ ຈະ ສັງຄາ ອະຕີຕາ ຈະ ເຍ ຈະ ສັງຄາ ອະນາຄະຕາ ປັຈຈຸປັນນາ ຈະ ເຍ ສັງຄາ ອະຫັງວັນທາ ມິ ສັພພະທາ ຯ
ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ຯ ອຸຊຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະ- ກະສັງໂຄ ຯ ຍາຍະ ປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ຯ ສາມິຈິປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ຯ ຍະທິທັງ ຈັຕຕາຣິ ປະຣິສາຍຸຄານິ ອັຕຖະ ປະຣິສະປຸຄຄະ- ລາ ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ອາຫຸເນຍໂຍ ປາຫຸເນຍໂຍ ທັກຂິເນຍໂຍ ອັນຊະລີກະຣະນີໂຍ ອະນຸຕຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂຕຕັງ ໂລກັສສາຕິ ຯ
ສັງຄັງ ຊີວິຕຕັງ ຍາວິນິພພານັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ນັຕຖິ ເມ ສະຣະນັງ ອັນຍັງ ສັງໂຄ ເມ ສະຣະນັງ ວະຣັງ ເອເຕນະ ສັຈຈະວັຊເຊນະ ໂຫຕຸ ເມ ຊະຍະມັງຄະລັງ ອຸຕຕະມັງເຕນະ ວັນເທຫັງ ສັງຄັນຈະ ທຸວິທຸຕຕະມັງ ສັງເຄ ໂຍ ຂະລິໂຕ ໂທໂສ ສັງໂຄ ຂະມະຕຸ ຕັງ ມະມັງ
(ໝອບລົງ)
ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ
ສັງເຄ ກຸກັມມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ
ສັງໂຄ ປະຕິຄຄັນຫາຕຸ ອັຈຈະຍັນຕັງ
ກາຣັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ພຸທເທ ຯ
(ເງີຍຂຶ້ນ)

ປ່າວເທວະດາ
(ສັກເຄເທວະດາ)
ສະຣັຖຊັງ ສະເສນັງ ສະພັນທຸງ ນະຣິນທັງ
ປະຣິຕຕາ ນຸພາໂວ ສະທາ ຣັກຂາຕູຕິ
ຜຣິຕຕ໌ວານະເມຕຕັງ ສະເມຕຕາ ພະທັນຕາ
ອະວິກຂິຕຕະຈິຕຕາ ປະຣິຕຕັງ ພະນັນຕຸ ຯ
ສັກເຄ ກາເມ ຈະ ຣູເປ ຄິຣິສິຂະຣະຕະເຕ ຈັນທະຣິກເຂ ວິມາເນ ທີເປ ຣັຖເຖ ຈະ ຄາເມ ຕະຣຸວະນະຄະຫະເນ ເຄຫະວັຕຖຸມຫິ ເຂຕເຕ ພຸມມາ ຈາຍັນຕຸ ເທວາ ຊະຣະຖະ ລະວິສະເມ ຍັກຂະ ຄັນທັພພະນາຄາ ຕິດຖັນຕາ ສັນຕິເກ ຍັງ ມຸນິວະຣະວະ ຈະນັງ ສາທະໂວ ເມ ສຸນັນຕຸ ຯ
ທັມມັສສະ ວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ ຯ
ທັມມັສສະ ວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ ຯ
ທັມມັສສະ ວະນະກາໂລ ອະຍັມພະທັນຕາ ຯ

- ຕຣັຍສະຣະນະຄົມ
ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ຯ
ທຸຕິ ຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ທຸຕິ ຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ທຸຕິ ຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ຯ
ຕະຕິ ຍັມປິ ພຸທທັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ຕະຕິ ຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ
ຕະຕິ ຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັສສະມິ ຯ

- ໂມຣະປະຣິຕຕັງ
ອຸເທ ຕະ ຍັນຈັກຂຸມາ ເອກະຣາຊາ ຫະຣິສສະວັນໂນ ປະຖະວິປປະພາໂສ ຕັງ ຕັງ ນະມັສສາມິ ຫະຣິສສະວັນນັງ ປະຖະວິປປະພາສັງ ຕະຍັຕຊະ ຄຸຕຕາ ວິຫະເຣມຸ ທິວະສັງ ເຍ ພຣາຫ໌ມະນາ ເວທະຄຸ ສັພພະທັມເມເຕ ເມ ນະໂມ ເຕ ຈະ ມັງ ປະລະຍັນຕຸ ນະມັຕຖຸ ພຸທທານັງ ນະມັຕຖຸ ໂພທິຍາ ນະໂມ ວິມຸຕຕານັງ ນະໂມ ວິມຸຕຕິຍາ ອິມັງ ໂສ ປະຣິຕຕັງ ກັຕຕະວາ ໂມໂຣ ຈະຣະຕິ ເອສະນາ ຯ
ອະເປ ຕະ ຍັນຈັກຂຸມາ ເອກະຣາຊາ ຫະຣິສສະວັນໂນ ປະຖະວິປປະພາໂສ ຕັງ ຕັງ ນະມັສສາມິ ຫະຣິສສະວັນນັງ ປະຖະວິປປະພາສັງ ຕະຍັຕຊະ ຄຸຕຕາ ວິຫະເຣມຸ ຣັຕຕິງ ເຍ ພຣາຫ໌ມະນາ ເວທະຄຸ ສັພພະທັມເມເຕ ເມ ນະໂມ ເຕ ຈະ ມັງ ປະລະຍັນຕຸ ນະມັຕຖຸ ພຸທທານັງ ນະມັຕຖຸ ໂພທິຍາ ນະໂມ ວິມຸຕຕານັງ ນະໂມ ວິມຸຕຕິຍາ ອິມັງ ໂສ ປະຣິຕຕັງ ກັຕຕະວາ ໂມໂຣ ວາສະມະກັປປາ ຍີຕິ ຯ

- ບົທຂັດທັມມະຈັກກັປປະວັຕຕະນະສູຕ
ອະນຸຕຕະຣັງ ອະພິສັມໂພທິງ ສັມພຸຊຊິຕະວາ ຕະຖາຄະໂຕ
ປະຖະມັງ ຍັງ ອະເທເສສິ ທັມມະຈັກກັງ ອະນຸຕຕະຣັງ
ສັມມະເທວະ ປະວັຕເຕນະໂຕ ໂລເກ ອັປປະຕິວັຕຕິຍັງ
ຍັຕຖາກຂາຕາ ອຸໂພ ອັນຕາ ປັຕຕິປັຕຕິ ຈະ ມັຊຊິມາ
ຈະຕູສະວາຣິຍະສັຕເຈສຸ ວິສຸທທັງ ຍານະທັສສະນັງ
ເທສິຕັງ ທັມມະຣາເຊນະ ສັມມາສັມໂພທິກິຕຕະນັງ
ນາເມນະ ວິສສຸຕັງ ສຸຕຕັງ ທັມມະຈັກກັປປະວັຕຕະນັງ
ເວຍຍາກະຣະນະປາເຖນະ ສັງຄິຕັນຕັມພະນາມະ ເສ ຯ

- ວັນທາຫຼວງ
ວັນທາມິ ພຸທທັງ ພະວະປາຣະຕິນນັງ ຕິໂລກະເກຕຸງ ຕິພະເວກະນາຖັງ ໂຍ ໂລກະ-ເສຕໂຖ ສະກະລັງ ກິເລສັງ ເຊຕວານະ ໂພເທສິ ຊະນັງ ອະນັນຕັງ ຍັງ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປຸລິເນ ຈະ ຕີເຣ ຍັງ ສັຈຈະພັນທະຄິຣິເກ ສຸມະນາ ຈະ ລັກເຄ ຍັງ ຕັຕຖະ ໂຍນະກະປຸເຣ ມຸນິໂນ ຈະ ປາທັງ ຕັງ ປາທະວະ ລັນຊະນະມະຫັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ສຸວັນນະມາຣິເກ ສຸວັນນະ- ປັພພະເຕ ສຸມະນະກູເຕ ໂຍນະກະປຸເຣ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປັນຈະປາທະວະຣັງ ອະຫັງ ວັນທາມິ ທູຣະໂຕ ຯ
ອິຈເຈ ວະມັຈຈັນຕະ ນະມັສສະເນຍຍັງ ນະມັສສະມາໂນ ຣະຕະນັຕຕະຍັງ ປຸນຍາ ພິສັນທັງ ວິປຸລັງ ອະຣັຕຖັງ ຕັສສາ ນຸພາເວນະ ຫະຕັນຕຣາໂຍ ຯ
ອະມັນຕະຍາມິ ໂວ ພິກຂາເວ ປະຕິເວທະຍາມິ ໂວ ພິກຂະເວ ຂະຍະວະຍະ ທັມມາ ສັງຂາຣາ ອັປປະມາເທນະ ສັມປະເທຖາ ຕິ ຯ

- ນະມັສສະກາຣພຣະອໍຣະຫັນ 8 ທິສ
(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ສະຣະພັນເຍນະ ພຸທທະມັງຄະລະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ສັມພຸທໂທ ທິປະທັງ ເສຕໂຖ ນິສິນໂນ ເຈວະ ມັຊຊິເມ
ໂກນທັນໂຍ ປຸພພະພາເຄ ຈະ ອາຄະເນຍເຍ ຈະ ກັສສະໂປ
ສາຣິປຸຕໂຕ ຈະ ທັກຂີເນ ຫະຣະຕິເຍ ອຸປາລີ ຈະ
ປັຈສິມເມປິ ຈະ ອານັນໂທ ພາຍັບເພ ຈະ ຄະວັມປັຕຕິ
ໂມຄຄັລລາໂນ ຈະ ອຸຕຕະເຣ ອິສາເນປິ ຈະ ຣາຫຸໂຣ
ອິເມ ໂຂ ມັງຄະລາ ພຸທທາ ສັພເພ ອິທະ ປະຕິຕຖິຕາ
ວັນທິຕາ ເຕ ຈະ ອັມເຫຫິ ສັກກາເຣຫິ ຈະ ປູຊິຕາ
ເອເຕສັງ ອານຸພາເວນະ ສັພພະໂສຕຖີ ພະວັນຕຸ ໂນ ຯ
ອິຈເຈວະມັຈຈັນຕະນະມັສສະເນຍຍັງ
ນະມັສສະມາໂນ ຣະຕະນັຕຕະຍັງ ຍັງ
ປຸນຍາພິສັນທັງ ວິປຸລັງ ອະລັຕຖັງ
ຕັສສານຸພາເວນະ ຫະຕັນຕະຣາໂຍ ຯ

- ອະຕີຕາປັຈຈະເວກຂະນະ
(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ອະຕີຕາປັຈຈະເວກຂະນະ ປາຖັງ ພະນາມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕ໌ວາ ຍັງ ຈີວະຣັງ ປະຣິພຸຕຕັງ, ຕັງ ຍາວະ ເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ, ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ ທັງສາມະກະສາວາບ ຕາຕະປະສິຣິງສະປະສັມຜັສສະນັງ ປະຕິຄາຕາຍະ, ຍາວະເທວະ ຫິຮິໂກປິນະປະຕິຈສາທະນັຕຖັງ ຯ
ອັຊຊ ມະຍາ ອະປັຈຈເວກຂິຕ໌ວາ ໂຍ ບິນດະປາໂຕ ປະຣິຕພຸຕໂຕ, ໂສ ເນວະ ທ໌ວາຍ ນະ ມະທາຍະ ນະ ມັນດະນາຍະ ນະ ວິພູສະນາຍະ, ຍາວະເທວະ ອະມັສສະ ຖິຕິຍາ ຍາປະນາຍະ ວິຫິງສຸປະຣະຕິຍາ ພຣັມຫ໌ມະຈະຣິຍານຸຄຄະຫາຍະ, ອິຕິ ປຸຣານັນຈະ ເວທະນັງ ປະຕິຫັງຂາມິ ນະວັນຈະ ເວທະນັງ ນະ ອຸປະເທສສະມິ, ຍາຕ໌ຣາ ຈະ ເມ ພະວິສສະຕິ ອະນະວັຊຊະຕາ ຈະ ຜາສຸວິຫາໂຣ ຈາຕິ ຯ
ອັຊຊະ ມະຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕ໌ວາ ຍັງ ເສນາສະນັງ ປະຣິພຸຕຕັງ, ຕັງ ຍາວະເທວະ ສີຕັສສະ ປະຕິຄາຕາະ, ອຸນຫັສສະ ປະຕິຄາຕາຍະ, ຍາວະເທວະ ອຸຕຸປະຣິສສະຍະວິໂນທະນັງ ປະຕິສັລລານາຣາມັຕຖັງ ຯ
ອັຊຊະ ມາຍາ ອະປັຈຈະເວກຂິຕ໌ວາ ໂຍ ຄິລານະປັຈຈະຍະເພສັຊຊະປະຣິກຂາໂຣ ປະຣິພຸຕໂຕ, ໂສ ຍາວະເທວະ ອຸປັນນານັງ ເວຍຍາພາທິການັງ ເວທະນານັງ ປະຕິຄາຕາຍະ, ອັພ໌ຍາປັຊຊະປະຣະມະຕາຍາຕິ ຯ

- ຢາດນ້ຳອິມິນາ
(ຕັ້ງ) ຫັນທະ ມະຍັງ ອຸທທິສະນາທິຕຖານະຄາຖາໂຍ ພະນາມະ ເສ ຯ
(ຮັບ) ອິມິນາ ປຸນຍະກາເມນະ ອຸປັຊຊາຍາ ຄຸນຸຕຕະຣາ
ອາຈາຣິຍູປະກາຣາ ຈະ ມາຕາປິຕາ ຈະ ຍາຕະກາ ປິຍາ ມະມັງ
ສຸຣິໂຍ ຈັນທິມາ ຣາຊາ ຄຸນຸວັນຕາ ນະຣາປິ ຈະ
ພຣັຫ໌ມາຣາ ຈະ ອິນທາ ຈະ ໂລກະປາລາ ຈະ ເທວະຕາ
ຍະໂມ ມິຕຕາ ມະນຸສສາ ຈະ ມັຊຊັຕຕາ ເວຣິກາປິ ຈະ
ສັບພເພ ສັຕຕາ ສຸຂີ ໂຫນຕຸ ປຸນຍານິ ປະກະຕານິ ເມ
ສຸຂັງ ຈະ ຕິວິທັງ ເທນຕຸ ຂິປປັງ ປາເປຖະ ໂວ ມະຕັງ ຯ
ອິມິນາ ປຸນຍະກັມເມນະ ອິມິນາ ອຸທທິເສນະ ຈະ
ຂິປປາຫັງ ສຸລະເພ ເຈວະ ຕັນຫຸປາທານະເສທະນັງ
ເຍ ສັນຕາເນ ຫິນາ ທັມມາ ຍາວະ ນິພພານະໂຕ ມະມັງ
ນັສສັນຕຸ ສັພພະທາ ເຍວະ ຍັຕຖະ ຊາໂຕ ພະເວ ພະເວ
ອຸຊຸຈິຕຕັງ ສະຕິປັນຍາ ສັລເລໂຂ ວິຣິຍັມຫິນາ
ມາຣາ ລະພັນຕຸ ໂນກາສັງ ກາຕຸນຈະ ວິຣິເຍສຸ ເມ
ພຸທທາທິປະວະໂຣ ນາໂຖ ທັມໂມ ນາໂຖ ວະຣຸຕຕະໂມ
ນາໂຖ ປັຈເຈກກະພຸທໂທ ຈະ ສັງໂຄ ນາໂຖຕຕະໂຣ ມະມັງ
ເຕໂສຕຕະມານຸພາເວນະ ມາໂຣກາສັງ ລະພັນຕຸ ມາ ຯ

- ຕິໂລກະວິຊະຍະຣາຊະປັຕຕິທານະຄາຖາ
ຍັງກິນຈິ ກຸສະລັງ ກັມມັງ ກັຕຕັພພັງ ກິຣິຍາ ມະມະ
ກາເຍນະ ວາຈາມະນະສາ ຕິທະເສ ສຸຄະຕັງ ກະຕັງ
ເຍ ສັນຕາ ສັນຍິໂນ ອັຕຖິ ເຍ ຈະ ສັຕຕາ ອະສັນຍິໂນ
ກະຕັງ ປຸນຍະຜະລັງ ມັຍຫັງ ສັພເພ ພາຄີ ພະວັນຕຸ ເຕ
ເຍ ຕັງ ກະຕັງ ສຸວິທິຕັງ ທິນນັງ ປຸນຍະຜະລັງ ມະຍາ
ເຍ ຈະ ຕັຕຖະ ນະ ຊານັນຕິ ເທວາ ຄັນຕ໌ວາ ນິເວທະຍຸງ
ສັພເພ ໂລກັມຫິ ເຍ ສັຕຕາ ຊີວັນຕາຫາຣະເຫຕຸກາ
ມະນຸນຍັງ ໂພຊະນັງ ສັພເພ ລະພັນຕຸ ມະມະ ເຈຕະສາຕິ ຯ

- ຄາຖາບູຊາດວງຊະຕາ
ນະໂມ ເມ ສັພພະເທວານັງ ສັພພະຄະຣະຫະ ຈະ ເທວານັງ
ສຸຣິຍັນຈະ ປະມຸນຈະຖະ ສະສິ ພຸມໂມ ຈະ ເທວານັງ
ວຸໂທ ລາພັງ ພະວິສສະຕິ ຊີໂວ ສຸກະໂຣ ຈະ ມະຫາລາພັງ
ໂສໂຣ ຣາຫຸເກຕຸ ຈະ ມະຫາລາພັງ ສັພພະ ພະຍັງ ວິນາສສັນຕິ
ສັພພະທຸກຂັງ ວິນາສສັນຕິ ສັພພະໂຣຄັງ ວິນາສສັນຕິ
ລັກຂະນາ ອະຫັງ ວັນທາມິ ສັພພະທາ ສັພເພເທວາ ມັງ ປະລະຍັນຕຸ ສັພພະທາ ເອເຕນະ ມັງຄະລະເຕເຊນະ ສັພພະໂສຕຖີ ພະວັນຕຸ ເມ ຯ
ປັຈຈຸບັນ ມີການິຍົມສະເດາະເຄາະດວງຊາຕາ ຜູກດວງຂອງຕົນ ເມື່ອຂຽນດວງແລ້ວມັກເອົາໄປໄວຖານພຣະ ເມື່ອຈະບູຊາດວງຊາຕາ ເພິ່ງວ່າຄາຖານີ້ ທຸກວັນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດໂຊກລາບ ເປັນສຸຂະສວັສດີ ພິພັທທະນະມຸງຄຸລອັນເລີສ ປະເສີດດີແລ.

- ເມຕຕານິສັງສະສຸຕຕະປາໂຖ
ເອວັມເມ ສຸຕັງ ຯ ເອກັງ ສະມະຍັງ ພະຄະວາ ສາວັຕຖີຍັງ ວິຫາຣະຕິ ເຊຕະວະເນ ອະນາຖະບິນດິກັສສະ ອາຣາເມ ຯ ຕັຕ໌ຣະ ໂຂ ພະຄະວາ ພິກຂູ ອາມັນເຕສິ ພິກຂະໂວຕິ ຯ ພະທັນເຕຕິ ເຕ ພິກຂູ ພະຄະວະໂຕ ປັຈຈັສໂສສຸງ ພະຄະວາ ເອຕະໂວຈະ ຯ
ເມຕຕາຍະ ພິກຂະເວ ເຈໂຕວິມຸຕຕິຍາ ອາເສວິຕາຍະ ພະວິຕາຍະ ພະຫຸລີກະຕາຍະ ຍານີກະຕາຍະ ວັຕຖຸກະຕາຍະ ອະນຸຕຖິຕາຍະ ປະຣິຈິຕາຍະ ສຸສະມາຣັທທາຍະ ເອກາທະ-ສານິສັງສາ ປະຕິກັງຂາ ຯ ກະຕະເມ ເອກາທະສະ ຯ ສຸຂັງ ສຸປະຕິ ສຸຂັງ ປະຕິພຸຊຊະຕິ ຯ ນະ ປາປະກັງ ສຸປີນັງ ປັສສະຕິ ຯ ມະນຸສສະນັງ ປິໂຍ ໂຫຕິ ຯ ອະມະນຸສສານັງ ປິໂຍ ໂຫຕິ ຯ ເທວະຕາ ຣັກຂັນຕິ ຯ ນາສສະ ອັຄຄິ ວາ ວິສັງ ວາ ສັຕຖັງ ວາ ກະມະຕິ ຯ ຕຸວະຕັງ ຈິຕຕັງ ສະມາທິຍະຕິ ຯ ມຸຂະວັນໂນ ວິປປະສີທະຕິ ຯ ອະສັມມຸລ໌ໂຫ ກາລັງ ກະໂຣຕິ ຯ ອຸຕຕະຣິງ ອັປປະຕິວິຊຊັນໂຕ ພຣັຫ໌ມພໂລກູປະໂຄ ໂຫຕິ ຯ
ເມຕຕາຍະ ພິກຂະເວ ເຈໂຕວິມຸຕຕິຍາ ອາເສວິຕາຍະ ພາວິຕາຍະ ພະຫູລີກະຕາຍະ ຍານີກະຕາຍະ ວັຕຖຸກະຕາຍະ ອະນຸຕຖິຕາຍະ ປະຣິຈິຕາຍະ ສຸສະມາຣັທທາຍະ ອິເມ ເອກາ-ທະສານິສັງສາ ປະຕິກັງຂາຕິ ຯ ອິທະມະໂວຈະ ພະຄະວາ ຯ ອັຕຕະມະນາ ເຕ ພິກຂູ ພະຄະວະໂຕ ພາສິຕັງ ອະພິນັນທຸນຕິ ຯ

- ໂຄຕະມະກະເຈຕິຍະທັມມະປະຣິຍາໂຍ
ອະພິນຍາຍະ ໂຂ ໂສ ພະຄະວາ ທັມມັງ ເທເສຕິ ໂນ ອະນະພິນຍາຍະ ສະນິທານັງ ທັມມັງ ເທເສຕິ ໂນ ອະນິທານັງ ສັປປາຕິຫາຣິຍັງ ທັມມັງ ເທເສຕິ ໂນ ອັປປາຕິຫາຣິຍັງ ຕັສສະ ໂຂ ປະນະ ພະຄະວະໂຕ ອະພິນຍາຍະ ທັມມັງ ເທສະຍະໂຕ ໂນ ອະນະພິນຍາຍະ ສະນິທາ-ນັງ ທັມມັງ ເທສະຍະໂຕ ໂນ ອັປປະຕິຫາຣິຍັງ ກະຣະນີໂຍ ໂອວາໂທ ກະຣະນີຍາ ອະນຸສາສະນີ ອະລັນຈະ ປະນະ ໂນ ຕຸຕຖິຍາ ອະລັງ ອັຕຕະມະນະຕາຍະ ອະລັງ ໂສມະ-ນັສສາຍະ ສັມມາສັມພຸທໂທ ພະຄະວາ ສ໌ວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທັມໂມ ສຸປະຕິປັນໂນ ສັງໂຄຕິ ຯ

- ວັນທາແລງ
ວັນທາມິ ເຈຕິຍັງ ສັພພັງ ສັພພັຕຖາເນ ສຸປະຕິຕຖິຕັງ ສາຣີຣິກະທາຕຸ ມະຫາໂພທິງ ພຸທທະຣູປັງ ສະກະລັງ ສະທາ ຯ
ວັນທາມິ ພຸທທັງ ພະວະປາຣະຕິນນັງ ຕິໂລກະເກຕຸງ ຕິພະເວກະນາຖັງ ໂຍ ໂລກະ-ເສຕໂຖ ສະກະລັງ ກິເລສັງ ເສຕ໌ວານະ ໂພເທສິ ຊະນັງ ອະນັນຕັງ ຯ ຍັງ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປຸລິເນ ຈະ ຕີເຣ ຍັງ ສັຈຈະພັນທະຄິລິເກ ສຸມະນາຈະລັຄເຄ ຍັງ ຕັຕຖະ ໂຍນະ-ກະປຸເຣ ມຸນິໂນ ຈະ ປາທັງ ຕັງ ປາທະລັນຊະນະມະຫັງ ສີຣະສາ ນະມາມິ ສຸວັນນະມາຣິເກ ສຸວັນນະປັພພະເຕ ສຸມະນະກູເຕ ໂຍນະກະປຸເຣ ນັມມະທາຍະ ນະທິຍາ ປັນຈະປາທະວະຣັງ ຖານັງ ອະຫັງ ວັນທາມິ ທູຣະໂຕ ຯ ອະຫັງ ວັນທາມິ ທາຕຸໂຍ ອະຫັງ ວັນທາມິ ສັພພະໂສ ສີສັງ ເມ ປະທຸມັງ ກັຕ໌ວາ ທີປັນຈະນະຍະນາ ທະວະຍັງ ວະຈະ ສາທູປະກາເຣນະ ມະນະສາຈະ ສຸຄັນທະຄາ ຯ
ພຸທທະຄາຣະວະຕາ ທັມມະຄາຣະວະຕາ ສັງຄະຄາຣະວະຕາ ສິກຂາຄາຣະວະຕາ ສະມາທິຄາຣະວະຕາ ອັປປະມາທະຄາຣະວະຕາ ປະຕິສັນຖາຄາຣະວະຕາ ກັລ໌ຍານະມິ-ຕຕະຕາ ໂສວະຈັສສະຕາ ອະຫັງ ພັນເຕ ພຸທທະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ພຸທທັງສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ອະຫັງ ພັນເຕ ທັມມະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ອະຫັງ ພັນເຕ ສັງຂະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ສັງຄັງສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຯ
ວັນທາມິ ພຸທທັງ ສັພພະເມໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ທັມມັງ ສັພພະເມ-ໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ສັງຄັງ ສັພພະເມໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ອາຣາເມ ພັທທະເສມາຍັງ ໂພທິຣຸກຂັງ ເຈຕິຍັງ ສັພພະເມໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ຄຣູອຸປັຊຊາຍະ ອາຈາຣິຍະຄຸນັງ ສັພພະເມໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ກັມມັຕຖານັງ ສັພພະເມໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ຯ
ວັນທາມິ ພັນເຕ ພະຄະວາ ໂລກະນາຖັງ ອະຕີຕັງ ເມໂທສັງ ອະນາຄະຕັງ ເມ ໂທສັງ ປັຈຈຸປັນນັງ ເມ ໂທສັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ ວັນທາມິ ພຸທທັງ ປຸນນະສາກະລັນຕັງ ສັຕຕາ ສະທາ ໂຫນຕຸ ສຸຂີ ອະເວຣາ ກາໂຍ ຊິຄັນໂຍ ສະກະໂລ ທຸຄັນໂທ ຄັຈສັນຕິ ສັພເພ ມະຣະນັງ ອະຫັງ ຈະ ນະມາມິ ທັມມັງ ສຸຄະເຕ ນະເຕສິຕັງ ສັຕຕາ ສະທາ ໂຫນຕຸ ສຸຂີ ອະເວຣາ ກາໂຍ ຊິຄັນໂຍ ສະກະໂລ ສຸຄັນໂທ ຄັຈສັນຕິ ສັພເພ ມະຣະນັງ ອະຫັງ ຈະ ນະມາມິ ສັງຄັງ ມຸນິລາ ຈະສະວະກັງ ສັຕຕາ ສະທາ ໂຫນຕຸ ສຸຂີ ອະເວຣາ ກາໂຍ ຊິຄັນໂຍ ສະກະໂລ ສຸຄັນໂທ ຄັຈສັນຕິ ສັພເພ ມະຣະນັງ ອະຫັງ ຈະ ຯ
- ອະມັນຕະຍາມິ ໂວ ພິກຂະເວ ປະຕິເວທະຍາມິ ໂວ ພິກຂະເວ ຂະຍະວະຍະ ທັມມາ ສັງຂາຣາ ອັປປະມາເທນະ ສັມປະເທຖາຕິ ຯ
- ອິຈເຈວະມັຈຈັນຕະນະມັສສະເນຍຍັງ ນະມັສສະມາໂນ ຣະຕະນັຕຕະຍັງ ຍັງ ປຸນຍາພິສັນທັງ ວິປຸລັງ ອະລັຕຖັງ ຕັສສານຸພາເວນະ ຫະຕັນຕະຣາໂຍ ຯ

- ເທວະທັມ
ຫິຣິໂອຕຕັປປະສັມປັນນາ ສຸກກະທັມມະສະມາຫິຕາ
ສັນຕັງ ສັປປຸຣິສາ ໂລເກ ເທວະທັມມາ ວຸຈຈະເຣ ຯ
ວັນທາເດີກ
ວັນທາມິ ເຈຕິຍັງ ສັພພັງ ສັພພັຕຖາຖາເນ ສຸປະຕິຕຖິຕັງ ສາຣີຣິກະທາຕຸ ມະຫາໂພທິງ ພຸທະຣູປັງ ສະກະລັງ ສະທາ ວັນທາມິ ພຸທທັງ ພະວະປາຣະ ຕິນນັງ ຕີໂລກະເກຕຸງ ຕິ ກະນາຖັງ ໂຍໂລກະເສຕໂຖ ສະກະລັງ ກິເລສັງ ເສຕະວານະ ໂພເທສິ ຊະນັງ ອະນັນຕັງ ຍັງນັມມະທາຍະນະທິຍາ ປຸຣິເນ ຈະ ຕີເຣ ຍັງ ສັຈຈະພັນທະຄິຣິເກ ສຸມະນາຈະລັຄເຄ ັຍງຕັຕຖະ ໂຍນະກະປຸເຣ ນຸນິໂນ ຈະ ປາທັງ ຕັງ ປາທະລັນຊະນະມະຫັງ ສິຣະສາ ນະມາມິ ນັມມະທາ-ຍະ ນະທິຍາ ປັນຈະປາທະວະຣັງ ຖານັງ ອະຫັນ ວັນທາມິ ທູຣະໂຕ ອະຫັງວັນທາມິ ທາຕຸໂຍ ອະຫັງວັນທາມິ ສັພພະໂສ ສີສັງປະທຸມັງ ກັຕ໌ວາ ທີປັນຈະ ນະຍະນາທະວະຍັງ ວະຈະສາທູ ປະກາເຣນະມະນະສາ ຈະສຸຄັນທະຄາ ຯ
ພຸທທະຄາຣະວະຕາ ທັມມະຄາຣະວະຕາ ສັງຄະຄາຣະວະຕາ ສິກຂາຄາຣະວະຕາ ສະມາທິຄາຣະວະຕາ ອັປປະມາທະຄາຣະວະຕາ ປະຕິສັນຖາຄາຣະວະຕາ ກັລ໌ຍານະມິ-ຕຕະຕາ ໂສວະຈັສສະຕາ ອະຫັງ ພັນເຕ ພຸທທະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ພຸທທັງສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ອະຫັງ ພັນເຕ ທັມມະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ອະຫັງ ພັນເຕ ສັງຂະຣັກຂິໂຕ ຍາວະຊີວັງ ສັງຄັງສະຣະນັງ ຄັຈສາມິ ຯ
ໂຍ ໂທໂສ ໂມຫະ ຈິຕເຕນະ ພຸທທັສ໌ມິງ ປະກະໂຕມະຍາ ຂະມະຖະ ເມ ກະຕັງ ໂທສັງ ສັພພະ ປາປັງ ວິນັສສະຕຸ ຯ
ໂຍ ໂທໂສ ໂມຫະ ຈິຕເຕນະ ທັມມັສ໌ມິງ ປະກະໂຕມະຍາ ຂະມະຖະ ເມ ກະຕັງ ໂທສັງ ສັພພະ ປາປັງ ວິນັສສະຕຸ
ໂຍ ໂທໂສ ໂມຫະ ຈິຕເຕນະ ສັງຄັສ໌ມິງ ປະກະໂຕມະຍາ ຂະມະຖະ ເມ ກະຕັງ ໂທສັງ ສັພພະ ປາປັງ ວິນັສສະຕຸ
ອິຈເຈວະມັຈຈັນຕະນະມັສສະເນຍຍັງ ນະມັສສະມາໂນ ຣະຕະນັຕຕະຍັງ ຍັງ ປຸນຍາພິສັນທັງ ວິປຸລັງ ອະລັຕຖັງ ຕັສສານຸພາເວນະ ຫະຕັນຕະຣາໂຍ ຯ
ອະມັນຕະຍາມິ ໂວ ພິກຂະເວ ປະຕິເວທະຍາມິ ໂວ ພິກຂະເວ ຂະຍະວະຍະ ທັມມາ ສັງຂາຣາ ອັປປະມາເທນະ ສັມປະເທຖາຕິ ຯ

No comments:

Post a Comment