Saturday, 14 May 2011

ຢົດນໍ້າ ໃນຍອດຫຍ້າ


ຢົດນໍ້າຝົນຄ້າງໃນຍອດຫຍ້າລໍເວລາແຕ່ ຊິຫຼົ່ນ
ຫາກຄົນເກີດມາພຽງສ້າງໂລກໃຫ້ ສັບສົນ
ກໍຈະຕົກຫຼົ່ນລົງຕໍ່າດັ່ງ ນໍ້າຝົນ
ຢົດນໍ້າຄ້າງຍອດຫຍ້າລໍຖ້າແຕ່ ຊິຕົກ

ເໝືອນກັບຄົນເກີດມາໃນສັງຄົມສ້າງ ຄວາມຮົກ
ແມ່ນຈະຕົກລົງດິນກໍ ສິ້ນຫວັງ
ບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດແມ່ນພຽງ ໜຶ່ງຄັ້ງ
ກໍປ່ຽບດັ່ງເມັດຝົນບົນຍອດ ຫຍ້າຄາ
ນັ້ນແລນາ

No comments:

Post a Comment