Saturday, 21 January 2012

ພຣົມ

- ສວັນຄ໌ ຫຼືເທວະໂລກ ຄືພົບພູມອັນເປັນທີ່ຢູ່ຂອງເທວະດາ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກາຍຣະຽດ ເປັນພົບພູມອັນມີ ແຕ່ຄວາມສຸກ ສົມບູນດ້ວຍທິບພະສົມບັດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຢູ່ ໖ ຊັ້ນ ຜູ້ທີ່ຈະໄປຈຸຕິບົນສະຫວັນໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ ທີ່ປະກອບບຸນກຸສົນອັນດີງາມ.
- ພຣົມມະໂລກນັ້ນ ເປັນພົບພູມທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຈະເຣີນສະມາທິຈົນໄດ້ຊານ ເຊິ່ງມີຢູ່ ໒໐ ຊັ້ນ.

ກ. ສະຫວັນ ຫຼືເທວະໂລກ ມີ ໖ ຊັ້ນ ເຊິ່ງຮຽກວ່າ ສະກາມາວະຈອນ ມີດັ່ງນີ້:
໑. ຈາຕຸມາຫາຣາຊິກາ ມີທ້າວມະຫາຣາດທັງອ ໔ ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ຄື:
໑.໑. ທ້າວທະຕະຣະຖະ ປົກຄອງເທວະດາ ໓ ພວກໄດ້ຄົນທັບ ວິທະຍາທອນ ກຸມພັນ.
1.2. ທ້າວວິຣຸນຫົກ ປົກຄອງຄຸດ.
1.3. ທ້າວວິຣູປັກ ປົກຄອງພວກນາກ.
1.4. ທ້າວເວດສຸວັນ ປົກຄອງພວກຍັກຂ໌.


สวรรค์ หรือ เทวโลก มี 6 ชั้น ซึ่งเรียกว่า ฉกามาพจร มีดังนี้
1. จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง คือ
-1. ท้าวธตรฐ ปกครองเทวดา 3 พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์
-2. ท้าววิรุฬหก ปกครองพวกครุฑ
-3. ท้าววิรูปักษ์ ปกครองพวกนาค
-4. ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองพวกยักษ์
2. ดาวดึงส์ มีพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง
3. ยามา มีท้าวสุยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง
4. ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
5. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
6. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช เป็นผู้ปกครอง
พรหมโลกมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็น รูปพรหม 16 ชั้น และ อรูปพรหม 4 ชั้น
รูปพรหม 16 ชั้น
1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
3. มหาพรหมาภูมิ
4. ปริตตาภาภูมิ
5. อัปปมาณาภาภูมิ
6. อาภัสราภูมิ
7. ปริตตสุภาภูมิ
8. อัปปมาณสุภาภูมิ
9. สุภกิณหาภูมิ
10. เวหัปผลาภูมิ
11. อสัญญีสัตตาภูมิ
12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ
13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ
14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ
15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ
16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ
อรูปพรหม 4 ชั้น
1. อากาสานัญจายตนภูมิ
2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
3. อากิญจัญญายตนภูมิ
4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

1 comment: