Wednesday, 13 July 2011

ປັດສະຍາລາວ(ແນວຄິດເລື່ອງໂລກ ແລະຊີວິດ)

1 ແນວຄິດເລື່ອງໂລກ.
1.1. ແນວຄິດເລື່ອງການກຳເນີດໂລກ.
- ຄົນລາວສະໄໝບູຮານ ມີຄວາມສົນໃຈເລື່ອງການກຳເນີດໂລກ ມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານພ້ອມໆກັບແນວຄິດຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ, ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ແນວຄວາມຄິດຂອງການກຳເນີດໂລກແບບລາວນັ້ນ ຍັງຕິດພັນກັບຄວາມເຊື່ອເລື່ອງເທບພຣະເຈົ້າຢູ່ເທິງຟ້າ ທີ່ຮຽກວ່າພຣະຍາແຖນ ເຊິ່ງເປັນແນວຄວາມ, ແນວຄວາມຄິດແບບນີ້ ມັນຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ເກີດກ່ອນແນວຄວາມຄິດພຸດທະສາດ,

No comments:

Post a Comment