Saturday, 8 October 2011

ຂອງຄວນບໍ່ຄວນແກ່ກັນ

- ເວົ້າເຖິງສັບພະສິ່ງໃນໂລກນີ້ ມີສິ່ງຄວນບໍ່ຄວນແກ່ກັນຫຼາຍ ຂອງບາງຢ່າງບໍ່ມາມາດເອົາມາເຂົ້າກັນ ຫຼືເກື້ອກູນກັນ ໄດ້ ເຖິງເອົາເຂົ້າກັນກໍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ບາງຢ່າງໃຫ້ໂທດ ບາງຢ່າງບໍ່ໃຫ້ໂທດ ແຕ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ຜົວເມັຍກໍເຊັ່ນກັນ ຫາກເປັນຄູ່ແຕ່ແຖນ ເປັນແນນແຕ່ຟ້າ ເມື່ອມາຢູ່ນຳກັນແລ້ວ ກໍຄ້ຳຄູນນຳກັນ ບາງຄັ້ງເອົາກັນໄດ້ແຕ່ ທຸກບໍ່ຈະເຣີນ ງອກງາມນຳກັນ.
- ສະນັ້ນ. ຈຶ່ງວ່າຂອງຄູ່ກັນ ມັນຈຶ່ງສອດຄ່ອງກັນ ຫາກຂອງບໍ່ຄູ່ກັນ ກໍບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ການເອົາ ຜົວເອົາເມັຍທີ່ຕ້ອງຫ້າມຄື:
໑. ຄົນສາຍເລືອດດຽວກັນ ບໍ່ຄວນແຕ່ງງານ.
໒. ຫ້າມແຕ່ງງານກັບບຸບພະກາລີ ເຊັ່ນ ລູກແຕ່ງງານກັບພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ.
໓. ເຊື້ອສາຍດຽວກັນ ແຕ່ງງານນຳກັນໄດ້ ແຕ່ຫ້າມກົງທີ່ວ່າ ເຊື້ອນ້ອງຜູ້ຍິງ ຫ້າມແຕ່ງງານກັບ ເຊື້ອອ້າຍ, ເອື້ອຍ ແຕ່ເຊື້ອອ້າຍ, ເອື້ອຍ ຝ່າຍຊາຍ ແຕ່ງງານກັບເຊື້ອນ້ອງຜູ້ຍິງໄດ້ ດັ່ງນີ້.
- ວັດຖຸສິ່ງຂອງເອົາມາໃຊ້ ໃຫ້ຖືກສິ່ງ ເຊັ່ນຫ້າມເອົາເຮືອນຄົວ ໄປປຸກເຮືອນໃຫຍ່, ຫ້າເອົາໄມ້ທີ່ເຄີຍເຮັດເສົາ ນຳມາເຮືອ ຂາງເຮັດຂື່, ຫ້າມເອົາໄມ້ເກົ່າ ມາປຸກເຮືອນໃໝ່.

- ຕົວຢ່າງນີ້ ເຄີຍປະສົບເຫັນ ຄື:
໑. ຄັ້ງໜຶ່ງສະໄໝປົດປ່ອຍໃໝ່ ບ້ານເມືອງຫຍຸ້ງຍາກ

1 comment: