Tuesday, 18 March 2008

ຕຳຣາຢາລາວ ຂະໜານທີ ໒

ຢາດີແກ້ເຈັບຄໍ
໑. ແກ່ນຈຳປາແດງ
໒. ຮາກສົ້ມມໍ
໓. ຮາກລີ້ນໄມ້
໔. ຮາກດອກຊ້ອນນ້ອຍ
໕. ແກ່ນຈັນແດງ
໖. ແກ່ນຈັນຂາວ
ວິທີໃຊ້: ເອາມາຝົນໃສ່ນ້ຳທ່າກິນ ດີອີຫລີ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໃຫ້ເອາບີງູເຫລືອມຝົນໃສ່ນ້ຳໝໍ້ໜຶ້ງກິນດີຄືກັນ.
ຄັດມາຈາກ: ໜັງສືທັມພຣະໄຕຣຍານ ໂດຍ: ພຣະອາຈາຣຍ໌ມະຫາປານ ອານັນໂທ

ເອົາມາຈາກອິນລາວ: ຂອງທ່ານເດວາຄິງ

No comments:

Post a Comment